Google Analytics

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Λουτράκι: Απίστευτες καταγγελίες Νίκου Λόη

Ο Νίκος Λόης,ένας ενεργός πολίτης του δήμου μας δεν μπορούσε να αφήσει να περάσει έτσι η γεν.συνέλευση-''παρωδία'' της Τουριστικής Λουτρακίου και έπραξε ως όφειλε....

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΕΝΣΤΑΣΗ

Του Νικολάου Λόη του Γεωργίου και της Χριστίνας, Δημότη Λουτρακίου-Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και κατοίκου του Δήμου μας ,και κατοίκου Λουτρακίου, οδός Αφροδίτης αρ. 2 , ατομικά και ως εκπροσώπου της ένωσης προσώπων με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».

ΚΑΤΑ
της με αριθμό 272 απόφασης από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 21 -9-2016, με ΑΔΑ:7Α64ΩΛ3-Η19, η οποία δημοσιεύθηκε την 23-9-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του εν λόγω Δήμου στο 9ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία (απεχόντων των Δημοτικών Συμβούλων Λογοθέτη, Μουζάκη και Δόσχορη) και «…ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ της 25ης /9/2016 τον Γεώργιο Γκιώνη Δήμαρχο και του παρέχει εντολή να ψηφίσει επί των θεμάτων της Συνέλευσης αυτής:

α) Κατά πλειοψηφία ….εγκρίνει την αντικατάσταση…
β) Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κκ Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου, Δόσχορη Κων/νου και απεχόντων των κκ Ηλία Κοφινά και Πέτρου Θεόδωρου) εγκρίνει την έκθεση διαχειρίσεως της εν λόγω εταιρείας για την εταιρική χρήση 1—1-2015 έως 31-12-2015
γ) Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κκ Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου, Δόσχορη Κων/νου και απεχόντων των κκ Ηλία Κοφινά και Πέτρου Θεόδωρου) εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 1—1-2015 έως 31-12-2015
δ)Κατα πλειοψηφία……
ε)…..
στ)…».

Επειδή αποδεικνύεται ότι στην τρίτη σελίδα της προσβαλλόμενης απόφασης στην αρχή αυτής, αναφέρεται : «Στη συνέχεια ο κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος ανάφερε ότι ο συνδυασμός του θα μειοψηφήσει στην απόφαση αυτή, αφενός διότι δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρείας και αφετέρου καθότι οι αρμόδιοι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν έχουν καταθέσει τις εκθέσεις τους για την κοινοπραξία (εννοεί την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, στην οποία συμμετέχει η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου με σημερινό ποσοστό 16%) , όσον αφορά τα έτη 2013, 2014 και 2015, και δεν παρίστανται για να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις(εννοεί οι ορκωτοί της ανωτέρω Κοινοπραξίας)..».

Επειδή η συμμετοχή μας στην Κοινοπραξία ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ , με ποσοστό συμμετοχής 16%, την παρούσα χρονική περίοδο, μας καθιστά συμμέτοχους και στις ζημίες της Κοινοπραξίας, όχι όμως έναντι της συνεταίρου μας, αφού με συμφωνητικό μεταξύ μας η διαχειρίστρια-συνεταίρος μας οφείλει να καταβάλλει όλες τις ζημίες , λόγω απόλυτης διαχείρισης της Κοινοπραξίας από αυτήν, αλλά τις ζημίες έναντι τρίτων , διότι γι αυτούς, από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου για τις ομόρρυθμες Εταιρείες , οφείλουμε απεριόριστα και εις ολόκληρο και εμείς , λόγω του ποσοστού συμμετοχής μας στην Κοινοπραξία (16%) , αφού η Νομολογία του Αρείου Πάγου θεωρεί ομόρρυθμη Εταιρεία την Κοινοπραξία και μάλιστα όταν έχει δημοσιευτεί το καταστατικό της.

Επειδή η συνεταίρος μας στην Κοινοπραξία, και λόγω της οικονομικής συγκυρίας , αλλά και με την σπάταλη και αντισυμβατική συμπεριφορά της στην διαχείριση της Κοινοπραξίας (αφού μόνη της με ιδιωτικό συμφωνητικό, από το ξεκίνημά της σχεδόν, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τις ζημίες λόγω της απόλυτης διαχείρησης της Κοινοπραξίας από αυτήν), έχει οδηγήσει την Κοινοπραξία στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής, και οφείλει πάνω από 150.000.000 ευρώ, από το 2009 έως σήμερα, και , εκτός αυτών, φέρεται αντισυμβατικά, αφού δεν πληρώνει το ελάχιστα εγγυημένο ποσό 1.000.000 δολλαρίων προς την ΑΕ του Δήμου μας, καίτοι υποχρεώνεται από το κοινοπρακτικό, και για το διάστημα που αφορούσε την έγκριση , ήτοι από1—1-2015 έως 31-12-2015.

Επειδή ερωτηθείς από τον κο Λογοθέτη ο κος Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν γνώριζε το ποσό των ζημιών του ΚΑΖΙΝΟ και θα του απαντήσει στο επόμενο Δημοτικόν Συμβούλιο!!!!!. 

Επειδή η συνεταίρος μας στην Κοινοπραξία , κατά τα έτη της λειτουργίας της Κοινοπραξίας, χρέωσε, με την διαχείρισή της, αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ την κοινοπραξία για χρήματα που όφειλε να βάλει για να λειτουργήσει το ΚΑΖΙΝΟ. Τα ίδια έπραξε η συνεταίρος μας κατά την διαχείριση της Κοινοπραξίας για άλλα έξοδα χρέωσε δεκάδες εκατομμύρια την Κοινοπραξία, με έξοδα που αμφισβητούνται εάν έγιναν για λογαριασμό της Κοινοπραξίας και αμφισβητείται επίσης σε πολλά από αυτά και το υπέρογκο ύψος αυτών, τα οποία η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου τα έχει αναζητήσει με πέντε αγωγές , οι οποίες έχουν εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχουν επιδικαστεί ήδη 3,6 εκατομμύρια ευρώ υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας , από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, από τα 9,3 εκατομμύρια που ζήτησε η ΑΕ του Δήμου μας, η οποία πιθανά σε Έφεσή της , μπορεί να κερδίσει πολύ μεγαλύτερα ποσά η ΑΕ του Δήμου, πλην όμως δεν αποτυπώνονται όλα τα ανωτέρω στα υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφα, έστω και για τις ζημίες που αφορούν το έτος από 1-1-2015 έως και 31-12-2015, με αποτέλεσμα να νοθεύεται η εικόνα των οικονομικών της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου για το έτος 2015, τουλάχιστον όσον αφορά τις ζημίες αυτής από την συμμετοχή της στην Κοινοπραξία ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, αλλά και τα έσοδα τα οποία θα διεκδικήσει η Ανώνυμη Εταιρεία από την Κοινοπραξία.

Επειδή με τα με αρ. πρωτ. 82/19-9-2016 της ΑΕ ΤΟΥ Δήμου μας και16515/19-9-2016 δεν απαντήθηκε εν γνώσει του κου Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η αίτηση μας, με τα ερωτήματα που έθετα και αφορούσαν το θέμα της εν λόγω συνεδρίασης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται άλλη εικόνα από την πραγματικότητα για τις οφειλές και τα έσοδα της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας για το έτος 2015, και αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη , εφόσον δεν προστατεύεται η Ανώνυμη Εταιρεία έναντι της διαχείρισης της συνεταίρου μας, αφού , με την λανθασμένη εικόνα, δεν θα είναι γνωστά τα δεδομένα των προβλημάτων που θα έπρεπε να την απασχολούν έναντι της συνεταίρου μας στην διαχείριση της Κοινοπραξίας και να σωθεί πραγματοποιώντας άμεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ του Δήμου με χρήματα του Δήμου, ή να βρει άλλους τρόπους να σώσει τα περιουσιακά της στοιχεία που ο Δήμος της εμπιστεύθηκε να διαχειριστεί με σύνεση και σύμφωνα με το Δημόσιο Συμφέρον .

Επειδή από την εικόνα των οικονομικών του 2015 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση , δίχως τα οικονομικά στοιχεία της Κοινοπραξίας , « αποκοιμήθηκε» ο Δήμος μας , για την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΑΕ του Δήμου για το έτος 2015, με ευθύνη του Κου Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των μελών της ΑΕ του Δήμου.

Επειδή:

α)Οι άνω εγκρίσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν χωρίς να υπάρχει προηγούμενη εισήγηση επ΄αυτών της αρμόσιας υπηρεσίας του Δήμου κατά παράβαση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

β) Δεν έχει προηγηθεί έκθεση 2 ορκωτών Λογιστών επί του ισολογισμού χρήσης 2015 της Δημοτικής Εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ κατά παράβαση του Ν 2190/20 καθόσον η άνω ΑΕ έχει ετήσια ακαθάριστα και δεν έσοδα άνω των 300.000.000 ευρώ και η Κοινοπραξία που συμμετέχει άνω των 50.000.000 ευρώ και ζημιογόνες χρήσεις με μεγάλα ποσά, και

γ) Δεν προσκομίστηκε ούτε αναγνώστηκε ο Ισολογισμός (λογιστικές Καταστάσεις κλπ) της Κοινοπραξίας Καζίνο Λουτρακίου χρήσης 2015 και δεν καταχωρήθηκε με σχετική εγγραφή η ζημιογόνος χρήση του ΚΑΖΙΝΟ στον αυτοτελή ισολογισμό της άνω Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την αντίστοιχη αναλόγως ζημία με αποτέλεσμα να αποκρύβεται ζημία εκατομμυρίων ευρώ του ΚΑΖΙΝΟ και να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα χρήσης της Δημοτικής ΑΕ κατά παράβαση του Ν 2190/20 όπως ισχύει και Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Επειδή προσκομίζω την προσβαλλόμενη και την αίτησή μου από 19-9-2016, από την οποία προκύπτει η γνώση της ενημέρωσης για το ότι έπρεπε να καταττεθοούν τα εν λόγω στοιχεία .Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΑΜΕ

Να γίνει δεκτή η ένσταση – προσφυγή μας και Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη και
Να διαταχθούν τα νόμιμα για προστατεύσετε την Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας από τα χρέη της Κοινοπραξίας και σε σχέση με την συνεταίρο μας δοιαχειρίστρια του ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Κόρινθος 26/9/2016

Ο ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΗΣ

18 σχόλια :

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Δεν έχει πάτο η ιστορία με αυτούς που είναι στο τιμόνι του δήμου,άντε 2,5 χρόνια μείνανε μέχρι να ξεκουμπιστούνε

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Ρε ΛΟΗ γιατί τους χαλάς τις business ασε τους ρε που έπεσες σαν λιοντάρι να τους φας!

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Το να μας κάνουν μετόχους στη ζημιά δεν προβλέπεται ούτε από το κοινοπρακτικό και σαφέστατα η ολιγωρία του πολιτικού προσωπικού του δήμου δείχνει εξάρτηση και υποταγή.
Μπράβο σε όσους μάχονται για το δημόσιο συμφέρον που δυστυχώς είναι πολύ λίγοι.
Συγχαρητήρια και στο λουτράκι μπλοκ για τη δημοσιοποίηση όλων αυτών των θεμάτων

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

χεχεχε δεν θελατε λογοθετη που ηταν ο μονος που τα ειχε βαλει με το καζινο και θελατε γκιωνη.καλα να παθετε

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Διαχειριστικός έλεγχος τώρα...

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Θα σκίσετε κάνα καλσόν 1:36 προσέχτε με την επαναστατική γυμναστική!
Νταλέ κουάλε είναι και οι δυο

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Όσο χαιρέκακο και αν ακούγεται το σχόλιο του 1:36 δυστυχώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας. Ο Λογοθέτης υπήρξε ο μόνος που εναντιώθηκε στον απολυταρχισμό του καζίνο. Βέβαια υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για το γεγονός ότι επέτρεψε να παρασυρθεί από τις υπέρμετρες αντιδράσεις μερίδας συνδικαλιστών αλλά σε γενική εκτίμηση είναι ο μόνος που είχε αντίδραση και απαιτούσε έλεγχο. Η σημερινή κατάσταση είναι από λίγο έως πολύ σκανδαλώδης για τον Γκιώνη και την ομαδούλα του όμως ο Γκιώνης πάντα τέτοιος ήταν με το καζίνο.Από την "αβλεπί" έγκριση οικονομικών καταστάσεων έως τις γελοιότητες με τα ζειμπέκικα "Αλώνι" και τα χειροκροτήματα Γκιώνη!! ( μην ξεχνιόμαστε) .
ΣΕ όλο αυτό το σημερινό χάλι θα ήθελα να ξανατονίσω την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΥΛΟΥ!!!
Τον Γκιώνη τον ξέραμε και δυστυχώς όσοι τον εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά τώρα χτυπάνε το κεφάλι τους ,τον Παύλου όμως.......

Γιώργος Παπανίκος

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Στειλτο και στον εισαγγελέα κ.Νικο Λοη

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ΝΙΚΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΛΛΑ ΑΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΤΙ ΣΕ ΒΡΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ .........ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ.ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΑΣ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

αχρηστοι και το παιζουν και φιρμες !Δεν ξερετε απο διοικηση.παραδεχτειτε το!!!!
Δεν ειναι δυνατον ολοι αυτοι που βρησκουν στοιχεια να ειναι οι ασχετοι και σεις οι ξυπνοι του χωριου !

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ΠΑΠΑΝΙΚΟ, ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ΕΛΛΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΩς ΛΟΓΟΘΕΤΗ??? ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΚΑΝΕ ''ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ'', ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ....... ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΔΗΚΗΣΕΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΟΟΥΤΟ. ΚΑΛΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΑΚΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.........ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ.

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΕ.ΟΣΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΘΑ ΜΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΜΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ.

ΕΥΠΙΘΕΣΤΑΤΟΣ

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Λογοθετης Μουζακης Δοσχορης καταψηφισαν..Κοφινας Πετρου απειχαν.Κατι ηξεραν για το λακκο με τη φαβα αυτοι κ Λοη

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Δεν διαφέρουν επειδή απείχαν να εμεναν και να καταψήφιζαν διαφορετικά παίζουν το παιχνίδι του Γκιώνη
ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΛΠΑΚΙΑ

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Ο Λογοθετης ηταν ο ΜΟΝΟΣ που τραβηξε την "κουρτινα" στο καζινο και ζητησε οικονομικο απολογισμο και τοτε δεν τον στηριξε κανενας !

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ταπείνωση και εξευτελισμός
Στη δημοτική αρχή δεν έχουν καταλάβει πώς είναι απολογούμενοι και δεν μπορούν να κατηγορούν

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Με το πόρισμα Τσοβόλα τι γίνεται?Γιατί άμα σκάσει αυτό το θέμα πολλοί από αυτούς που είναι τώρα στα πράματα απλώς θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ!

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΓΕΛΕΑΣ. ΑΛΙΩΣ...ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

 
Powered by Blogger