Google Analytics

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Προσοχή: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να ψηφίσετε στις εκλογές του Επιμελητηρίου«Η  Εκλογική  Επιτροπή  του  Επιμελητηρίου  Κορινθίας,  η  οποία  συστήθηκε  με  την Αριθμ.  Πρωτ.  188543/23-8-2017 απόφαση  του Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου,..
  ανακοινώνει  στα  μέλη  του Επιμελητηρίου ότι προκειμένου να ψηφίσουν στις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 2017 (ημέρα Κυριακή από 07:30 μέχρι 17:00 στην έδρα του Επιμελητηρίου στην Κόρινθο και στο κατάστημα επί της οδού Ερμού αριθμός 2) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα  χρόνο  από  την  εγγραφή  τους  στο  Επιμελητήριο,  δηλαδή  να  έχουν  εγγραφεί  στο Επιμελητήριο μέχρι 10  Δεκεμβρίου 2016 και να είναι ταμειακά ενήμερα.

Διευκρινίζεται ότι ταμειακά ενήμερα θεωρούνται τα μέλη που είναι:

Α) Νομικά πρόσωπα και που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (δηλαδή μέχρι και το 2016) και
Β) Φυσικά πρόσωπα και που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ ή την ετήσια  συνδρομή  στο  οικείο  Επιμελητήριο  μέχρι  και  το  προηγούμενο  των  εκλογών έτος (δηλαδή μέχρι και το 2016).

Οι  συνταχθέντες  προσωρινοί  εκλογικοί  κατάλογοι,  βάσει  των  οποίων  θα  γίνουν  οι εκλογές,  θα  κυρωθούν  από  την  Εκλογική  Επιτροπή  ένα  (1)    μήνα  πριν  τις  εκλογές δηλ.  στις  9  Νοεμβρίου  2017 και θα  εκτεθούν  στα  γραφεία  του  Επιμελητηρίου Κορινθίας  ε πί  τρεις  (3)  συνεχείς  ημέρες,  δηλ.  από 13 Νοεμβρίου  μέχρι  και 15 Νοεμβρίου 2017
.  ́Οσοι  έχουν αντιρρήσεις  κατά  των καταλόγων  αυτών,  μπορούν να υποβάλουν   ενστάσεις   στην   Εκλογική   Επιτροπή,   κοινοποιούμενες   με   δικαστικό Επιμελητή,  από 16 Νοεμβρίου  μέχρι  και  20 Νοεμβρίου  2017  από  ώρα  8:00  έως 14:00.

Η  εκδίκαση  των  ενστάσεων  θα  γίνει  εντός  των  επόμενων  τριών  (3)  ημερών έως  23  Νοεμβρίου  2017 ,  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  οπότε  και  θα  συνταχθούν  και  θα κυρωθούν πλέον οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι. Κατά τη διάρκεια εκδίκασης των ενστάσεων μπορούν να παραστούν, εφόσον το επιθυμούν, και οι ενιστάμενοι.
Τα  νομικά  πρόσωπα  επιχειρήσεις–μέλη  του  Επιμελητηρίου    (ΟΕ,  ΕΕ,  ΕΠΕ,  ΙΚΕ, ΑΕ,  ΣΥΝΠΕ  και  ΣΠΕ  καθώς  και  τα  υποκαταστήματά  τους),  οφείλουν  να  ορίσουν τους εκπροσώπους τους γι α την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου  2017.

 Δεν  έχουν  υποχρέωση ορισμού  εκπροσώπων  οι  ομόρρυθμες εταιρείες  που  έχουν  μέχρι  και  δύο  ομόρρυθμα  μέλη,  οι  ετερόρρυθμες  εταιρείες  που έχουν ένα  ομόρρυθμο  και  ένα  ετερόρρυθμο  μέλος,  οι  ΕΠΕ  και  οι  ΙΚΕ  που  έχουν μέχρι  και  δύο  διαχειριστές  ή  μόνο  δύο  εταίρους  εκ  των  οποίων  ο  ένας  είναι διαχειριστής, οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και ΙΚΕ.
Όσοι  επιθυμούν  να  διεκδικήσουν  το  αξίωμα  του  Συμβούλου  του  Επιμελητηρίου, μπορούν  να  υποβάλουν  αιτήσεις  υποψηφιότητας  κατά  συνδυασμό,  (ως  συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται  τουλάχιστον  στο  ένα  τρίτο  (1/3)  του  συνολικού  αριθμού  των  μελών  του διοικητικού συμβουλίου.  Τυχόν  δεκαδικός  αριθμός  στρογγυλοποιείται  στην  αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της).
Οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας,θα  κατατίθενται    στην  Εκλογική  Επιτροπή  (Ερμού  2–Κόρινθος)  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  λειτουργίας  του  από  8:00 έως  14:00, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  του  ΠΔ  52/2006,  το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλ.   μέχρι και 9 Νοεμβρίου   2017.   Στις   αιτήσεις   θα   επισυνάπτεται   γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού 50 Ευρώ και υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα ) σύμφωνα με την παραγ. 1 άρθρο 7 Π.Δ. 372/92 όπως  ισχύει  μετά  την  τροποποίησή  της  με  το  Π.Δ.  52/2006  (ΦΕΚ  54/13-3-06).
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής  υποψηφιοτήτων  δηλ.  μέχρι  17  Νοεμβρίου  2017  το  αργότερο.  Κατά  της απόφασης   ανακήρυξης   των   υποψηφίων   που   θα   αναρτηθεί   στα   γραφεία   του Επιμελητηρίου,  μπορούν  να  υποβληθούν  ενστάσεις    από  τους  έχοντας  σχετικές αντιρρήσεις  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  από  την  ανακοίνωση  της  απόφασης  κατά  τις εργάσιμες  ώρες  08:00  έως 14:00.  Μέσα  στις  επόμενες  δύο  (2)  ημέρες  η  Εκλογική Επιτροπή  αποφασίζει  για  τις  ενστάσεις  και  συντάσσει  τον  οριστικό  κατάλογο  των υποψηφίων που αναρτάται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Υποψήφιοι είναι οι κατά τον Ν. 2081/92 έχοντες τα προσόντα του εκλογέα Έλληνες πολίτες  που είναι από τριετίας τουλάχιστον μέλη  του Επιμελητηρίου. Υπενθυμίζεται ότι  στερούνται  του  δικαιώματος  ψήφου,  οι  αμετάκλητα  στερηθέντες  των  πολιτικών τους   δικαιωμάτων,   οι   τελούντες   υπό   δικαστική   απαγόρευση   ή   αντίληψη,   οι αμετάκλητα  καταδικασθέντες  για  ορισμένα  ασυμβίβαστα  με  το  εμπόριο  αδικήματα,οι  τελεσίδικα  πτωχεύσαντες  καθώς  και  οι  μη  αποκατασταθέντες  και  τα  μέλη  των επιχειρήσεων που τελούν υπό εκκαθάριση.»
 ́Εντυπα  αιτήσεων  υποψηφιότητας  διανέμονται  από  την  Εκλογική  Επιτροπή  όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 ́-14:30 ́).
Τέλος  το  κείμενο  της  υπεύθυνης  δήλωσης  που  θα  υπογράφεται  με  την  υποβολή  της υποψηφιότητας θα είναι «Πληρώ τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτω στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην  παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.»

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

 
Powered by Blogger