Τη 13η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας θα συνεδριάσει για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης για την εκποίηση, δια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, μίας μετοχής της Δ.Α.Ε.Τ. “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, προκειμένου να προσαρμοστεί το καταστατικό της στις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και μετατροπή αυτής σε Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 250 του Ν. 3463/2006 και επόμενα.

2.Λήψη Απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 για τον καθορισμό της αξίας της μετοχής της Δ.Α.Ε.Τ. “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” σε συνδυασμό και με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας του άρθρου 253 Ν. 3463/2006.

3.Λήψη Απόφασης για τη διενέργεια της δημοπρασίας υπό της Δημαρχιακής Επιτροπής ή μη, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 201 του Ν. 3463/2006, της κατάρτισης των όρων συμμετοχής, της σύνταξης της διακήρυξης, της δημοσίευσης, του καθορισμού της ελάχιστης τιμής πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, της διεξαγωγής της δημοπρασίας και της κατακύρωσης του αποτελέσματος αυτής καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

4.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5.Λήψη Απόφασης για μίσθωση ακινήτου στην Περαχώρα για στέγαση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

6.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την προμήθεια ρομποτικού κάδου διαχείρισης απορριμμάτων.

7.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας”.

8.Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

9.Εξέταση αιτήματος ΚΩΤΣΙΟΥ Νίκης για παραχώρηση θέση στάθμευσης, έμπροσθεν της οικίας της επί της οδού Αθ. Οικονόμου 15 στο Λουτράκι.

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Δημοτική οδοποιία στο τ.δ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 82/08).

11.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος).