Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι επαγγέλματα, που ακούμε από όταν γεννηθήκαμε και που υπάρχουν για αιώνες, δεν έχουν πλέον…

κορεστεί σε βαθμό μάλιστα εξαιρετικά υψηλό; Ποιος θα έλεγε όχι σε μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία, μακριά από τα παραδοσιακά επαγγέλματα, απασχολούμενος πλήρως στην εργασία του αύριο; Ποιοςδεν θα ήθελε να μην στριμώχνεται στα βουλευτικά γραφεία και να μην πέφτει θύμα ανεκπλήρωτων υποσχέσεων;Ποιος θα έλεγε, άραγε, όχι στην ανεξαρτησία του και στην ανάγκη, που θα δημιουργούσε το ίδιο του το επάγγελμα,κάνοντας τον, ίδιο δημοφιλή απέναντι στον εργοδότη του; Πιστεύουμε ότι όλοι θα επιθυμούσαν να βρουν ή νακατέχουν μια τέτοια δουλειά, οπότε και αναζητήσαμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, που κατά τη γνώμη μας δεν απέχουν και πολύ.

Κάποια απο τα πιο δημοφιλή επαγγέλμα­τα του μέλλοντος θα είναι ο αγρότης κάθετης καλλιέργειας, ο κυβερνήτης δια­στημικούσκάφους και ο κατασκευαστής ζωτι­κών οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Ανά τον κόσμο οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία θα είναι εντυπωσιακές, αλλά αδι­ανόητες με βάση τα σημερινά δεδομένα, δη­μιουργώντας μια κατηγορία νέωνεπαγγελμά­των. Σύμφωνα με πολλές επιστημονικές έρευ­νες, η τεχνολογική πρόοδος θα επηρεάσει κατά πολύ τα σημερινάεπαγγέλματα. Εμείς αναζητή­σαμε και βρήκαμε, ποια θα μπορούσαν να είναι τα λαμπρά επαγγέλματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών.

1. Κατασκευαστές μελών του σώματος: Η εξέλιξη της επιστήμης θα καταστήσει πι­θανή τη δυνατότητα δημιουργίας μελών του ανθρώπινου σώματος, ενώ καταστήματα θα τα πουλούν και θα τα επισκευάζουν.

2 Νάνο-γιατροί: Οι πρόοδοι στη νανοτεχνολογία με την ανάπτυξη υπό-ατομικών συσκευών και θεραπειών θα μπορούσαν ναμε­τασχηματίσουν την προσωπική υγειονομική πε­ρίθαλψη και έτσι θα χρειαζόμαστε μια νέα γε­νιά νάνο-ειδικών στην ιατρική γιααυτές τις θε­ραπείες.

3 .Καλλιεργητές γενετική τροποποιημέ­νων φυτών: Οι νέοι αγρότες θα ανα­πτύσσουν φυτά και θα μεγαλώνουν ζώα που έχουν δημιουργηθεί γενετικά, προκειμένου να αυξήσουν την ποσότητα των τροφίμων, που θα παράγουν και που θα περιέχουνπρωτεΐνες που είναι ωφέλιμες για την υγεία μας.

4 .Διευθυντής/σύμβουλος ηλικιωμένων: θα απαιτηθούν ειδικοί για να βοηθήσουν και να διαχειριστούν την υγεία και τιςπροσω­πικές ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

5 .Χειρούργοι αύξησης της μνήμης: Θα μπορούσαν να χορηγούν πρόσθετη μνήμη στους ανθρώπους, που θέλουν να τη βελτι­ώσουν και να βοηθούν εκείνους που δεν μπο­ρούν να αντεπεξέλθουν στην «αποθήκευση» μεγάλης ποσότητας πληροφοριών.

6 .Επιστήμονες βίο-ηθικής: Καθώς η επιστημονική πρόοδος επιταχύνεται σε το­μείς όπως η κλωνοποίηση, μπορεί να χρεια­στούμε μια νέα γενιά ηθικολόγων, που θα κα­τανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις και θα βοηθούν τις κοινωνίες να επιλέξουν ποιεςαπό αυτές θα επιτραπούν.

7 .Διαστημικοί πιλότοι και διαστημικοί ξεναγοί: Με κάποιες εταιρείες να εξαγ­γέλλουν, ήδη, ταξίδια διαστημικού τουρισμού, θαχρειαστούμε διαστημικούς πιλότους και ξε­ναγούς, καθώς επίσης και αρχιτέκτονες, που θα σχεδιάσουν πού θα ζήσουμε και πώςθα εργα­στούμε στο Διάστημα.

8 .Αγρότες κάθετων καλλιεργειών: Κάθετα αγροκτήματα, που θα υπάρχουν σε ουρανοξύστες στη μέση των πόλεων θαμπορού­σαν να αυξήσουν εντυπωσιακά την παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2020.

9. Ειδικοί αντιστροφής της κλιματικής: Καθώς ο αντίκτυπος της αλλαγής του κλί­ματος αυξάνεται, θα χρειαστούμε μια νέαγενιά μηχανικών-επιστημόνων, που θα βοηθήσουν στη μείωση ή την αντιστροφή των επιπτώσεων.

10. Όργανα επιβολής καραντίνας: θα είναι απαραίτητα στην περίπτωση, που ένας θανάσιμος ιός εξελιχθεί ραγδαία. Κάποιοι θα πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρά την καρα­ντίνα.

11. Ελεγκτές τροποποίησης του καιρού: Η τροποποίηση του καιρού με την επέμβαση στα σύννεφα για να βρέξει ή μη είναιμια πρακτική, που ήδη εφαρμόζουν κά­ποια κράτη.

12. Εικονικοί δικηγόροι: Καθώς όλο και περισσότερο η καθημερινή μας ζωή λειτουργεί διαδικτυακά, θα χρειαστούμε ειδι­κούςδικηγόρους, που θα επιλύουν νομικές δι­αφωνίες, που θα μπορούσαν να προκύψουν ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν σεχώρες με διαφορετικούς νόμους.

13. Εικονικοί εκπαιδευτικοί: Χαρακτήρες υπολογιστών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν ή ακό­μα καινα αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτι­κούς στην τάξη.

14. Κατασκευαστές εναλλακτικών οχημάτων: Χρειαζόμαστε σχεδιαστές και κατασκευαστές των επόμενων γενεών μεταφο­ρικών οχημάτων, που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά υλικά και καύσιμα.

15. Πληροφορητές ειδικού ενδιαφέροντος: θα στέλνουν πληροφορίες ειδι­κού ενδιαφέροντος μέσω τηλεόρασης ή διαδικτύουσε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους.

16. Χειριστής δεδομένων ήλεκτρονικών αποβλήτων: Καθώς τα ηλεκτρο­νικά δεδομένα και οι πληροφορίες για μας πολ­λαπλασιάζονται, μπορεί να χρειαστούμε τους χειριστές δεδομένων ηλεκτρονικών αποβλή­των για να τα ξεφορτωθούμε ασφαλώς,δίχως τον κίνδυνο των υποκλοπών.

17. Εικονικοί διευθυντές: θα μας βοηθούν να οργανώσουμε τις ηλεκτρο­νικές ζωές μας. θα φροντίζουν το ηλεκτρονι­κόταχυδρομείο μας και θα διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς κωδικούς πρόσβασης.

18. Τραπεζομεσίτες χρόνου: θα διευθετούν τους χρόνους των τραπεζικών μας συναλλαγών στις εγχώριες ή μη αγορές.

19. Εργαζόμενοι σε κοινωνικά δίκτυα: θα «εργάζονται για τη φροντίδα των ανθρώ­πων, που μπορεί να «τραυματιστούν» ή ναπερι­θωριοποιηθούν από την κοινωνική δικτύωση.

20. Προσωπικοί δημιουργοί «ταυτότητας»: Πρόκειται για ένα επάγγελμα, που θα αποτελούσε επέκταση του ρόλου, που διαδραματίζουν οι στιλίστες και εκείνοι, που προωθούν το προφίλ των προσωπικοτήτων.

frappe-dou-poli.blogspot.com