Σε…. digital ρυθμούς θα κινείται οσονούπω το ελληνικό κράτος,
αφού ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης δηλώνει πως η γραφειοκρατία θα μείνει στα αρχεία, αν αποδώσει τελικά αυτό που οραματίζεται.
Στο προσχέδιο του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση γίνεται λόγος ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές, ο οποίος θα μειώσει τα διοικητικά βάρη κατά 25%.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το δημόσιο σημαίνει ότι οι διοικητικές πράξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά και εισάγεται η ηλεκτρονική σύνταξη, αρχειοθέτηση, διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωσή τους. Καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων.

Ακόμη, ότι ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασική χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης καθώς ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς/αποδοχή των ηλεκτρονικών αντιγράφων, ενώ καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας/ ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές/ πληρωμές με φορείς του δημοσίου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή και κατάθεση προσφορών ακόμη και σε δημόσιους διαγωνισμούς. Οι πολίτες δεν επιβαρύνονται με την αναζήτηση εγγράφων από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Οι υπηρεσίες αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Όπως επισημαίνεται ο πολίτης αποφασίζει για τη χρήση και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ενώ αυτοματοποιείται η έκδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και οι πολίτες ή τα ΝΠΙΔ μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση και ιδίως για την πορεία υποθέσεών τους.

Σημειώνεται δε ότι αποτελεί υποχρέωση του δημοσίου να φροντίζει για την ασφάλεια και την αυθεντικότητα των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται.

Ενισχύεται και διευρύνεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για όσους δηλώνουν ότι φοβούνται για τα προσωπικά δεδομένα καθώς εισάγεται η επιταγή για προστασία της ιδιωτικότητας κατά τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.

Διευρύνεται η υποχρέωση του δημοσίου να διαθέτει την πληροφόρηση φιλικά προς το χρήστη με δυνατότητες αναζήτησης σε ευρετήριο, ενώ επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός βασίζεται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ενόψει τεχνολογικών εξελίξεων.

Τέλος, όπως τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών, βασική επιλογή του σχεδίου νόμου είναι η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τίθεται το πλαίσιο του τρόπου εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κατά την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών χωρίς όμως να προσδιορίζεται σε συσχετισμό με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και εργαλείων.

Η διατύπωση τόσο ως προς τους ορισμούς όσο και στις επιμέρους ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να επιτρέπει εναλλακτικές επιλογές. 
*cosmo.gr