Γλυκοφρύδης Γεώργιος
  
Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2012.
Παραχωρεί στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων και αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν:
α)Τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δήμου συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Αστυνομίας.
β)Το Γραφείο Τύπου
γ)Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
δ)Την πολιτική προστασία
ε)Θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μουζάκης Αθανάσιος 

Αντιδήμαρχος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2012 και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή εγγράφων, τα οποία αφορούν την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου ήτοι:

  1. Την καθαριότητα .
  2. Το πράσινο (κήποι, πλατείες παιδικές χαρές πάρκα κ.λ.π. ) και γενικά το φυσικό περιβάλλον καθώς τις  εργασίες υποδομής του πολιτισμικού περιβάλλοντος.
  3. Τα νεκροταφεία του Δήμου (καθαριότητα, ευπρεπισμός, εύρυθμη λειτουργία).
  4. Την χορήγηση των πάσης φύσεως αιτούμενων αδειών του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία καθαριότητας. πρασίνου και νεκροταφείων του Δήμου.

Δέδες Γεώργιος Αντιδήμαρχος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2012. Παραχωρεί στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων και αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν:

α)Την Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου
β)Την Πολιτιστική Ανάπτυξη του Δήμου
γ)Θέματα Νεολαίας και Άθλησης
δ)Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ε)Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας,
στ)Την ευθύνη για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου όλων των αποφάσεων μονομελών και συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τον Νόμο 3852/2010.

Νικολάου Σπυρίδων

Αντιδήμαρχος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2012.Παραχωρεί στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων και αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν:

α)Το Πολεοδομικό Γραφείο.
β)Την Εφαρμογή των σχεδίων πόλης
γ)Τις μελέτες, τα έργα και τις κατασκευές
δ)Τα Θέματα ενέργειας
ε)Τον ηλεκτροφωτισμό
στ)Το πρόγραμμα Θησέας, το Γ΄και Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Δέδες Δημήτριος

 Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας  Αγίων Θεοδώρων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2012.
Ο ανωτέρω έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Αγίων Θεοδώρων. Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα, θα μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται εκεί.
Θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και τους εκπροσώπους τους για τη επίλυση των προβλημάτων τους. Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Θα είναι υπεύθυνος για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας και θα συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας και τους εκπροσώπους τους για τη επίλυση των προβλημάτων τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικολάου Σπυρίδωνας .