Ευχαριστούμε τον Κίμωνα για την μετάφραση:
”goes tou freeee to flash to flash flosh tou freeee say you’ll flesh vas sfrext, sfrixtou vre la ala bas so fresh so re stou re kaloooo risto pesto prasto reisto paaaasto pasto-pasto-pasto pres tou freee pasto-pasto-pasto pres tou freee ( argei na mpei ) …tou frostou pestou preeei ama sto elo bes tou pein you’ve got tou sfrixtou fas tou pi you’ve got to ntoso astou priiii you’ve got tou pres to elo pei you’ve got tou ano e tou pei you’ve got tou astou frexs you just to pray you just to pray”