Η εταιρία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων προχωρά στη σύνταξη του «Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια» του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων,

μίας καινοτόμου πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 1800 Δήμοι από όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 49 από την Ελλάδα και η οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20 (σ.σ. Πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια που προβλέπει για το 2020 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση του ποσοστού χρήσης ΑΠΕ σε 20% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% των προβλεπόμενων για το 2020 επιπέδων με τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης).
Η πρώτη φάση του έργου που αφορά στην προετοιµασία της «Βασικής Απογραφής Εκποµπών CO2» εντός των ορίων του ∆ήµου (δηµοτικά κτίρια, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και οχήµατα, οικιακός και τριτογενής τοµέας, συγκοινωνίες και ιδιωτικά οχήµατα, κτλ) έχει ήδη ξεκινήσει, παρέχοντας χρήσιµα συµπεράσµατα. H απογραφή θα αναδείξει τη σχετική συνεισφορά κάθε τοµέα στις συνολικές  εκποµπές CO2, ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλοι άξονες δράσης για τη µείωσή τους. Μετά την ολοκλήρωση συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, θα ξεκινήσει η σύνταξη του «Σχεδίου ∆ράσης για την Βιώσιµη Ενέργεια» σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων. Στο Σχέδιο ∆ράσης θα περιγραφούν οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο ∆ήµος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς του, την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών προς την ίδια κατεύθυνση, χρονοδιάγραµµα και τρόπους χρηµατοδότησης των προτάσεων αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Ο ∆ήµος Λουτρακίου – Περαχώρας, µε την παρούσα πρωτοβουλία, στοχεύει στην µείωση των εκποµπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% εντός των ορίων του, έως το 2020, µέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας, της εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ, της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων του αλλά και της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών του στους αντίστοιχους τοµείς.
Η επίτευξη του στόχου που τέθηκε, αναµένεται να προσφέρει επιπλέον οικονοµικά οφέλη, µέσω της εξοικονόµησης ενεργειακών και οικονοµικών πόρων από τον ∆ήµο και τους πολίτες αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από την επιδίωξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης.
Η ΕΠΤΑ (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να συγκαταλέγεται
στις κορυφαίες εταιρίες συµβούλων, στον τοµέα της προστασίας του Περιβάλλοντος.
Η τεχνογνωσία  που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν
την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τοµείς όπως:
• Περιβαλλοντική Πολιτική
• Ενέργεια και Προστασία του Κλίµατος
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
• Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Φυσικό Περιβάλλον
• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στη Βιοµηχανία