Μετά από δεκαετίες μια νομοθετική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει μια ριζική (επαναστατική) αλλαγή που αφορά το συνεταιριστικό κίνημα και σε προέκταση την ελληνική γεωργία.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης παρουσίασε μια πρόταση (τέθηκε ήδη προς διαβούλευση) που θα υλοποιηθεί με νόμο για την αναδιάρθρωση των αγροτικών οργανώσεων.

Το νέο σχήμα που προωθείται προβλέπει:

-Τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣΟ).

Θα λειτουργούν με τη μορφή συνεταιρισμού (όσοι μετέχουν θα καταθέτουν την συνεταιριστική μερίδα) και όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θα είναι πρωτοβάθμια (καταργούνται οι σημερινές ενώσεις κοινοπραξίες κ.α. Η εκλογή των διοικήσεων τους θα γίνεται με καθολική ψηφοφορία και το ελάχιστον εταιρικό κεφάλαιο θα είναι 6.000 Ευρώ.

– Τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) θα έχουν τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας (Α.Ε. ή ΕΠΕ) και θα είναι ανεξάρτητης από τη λειτουργία των συνεταιρισμών.

-Τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) θα λειτουργήσουν όσες πληρούν το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, τους περιορισμούς και ως οριοθετήσεις του, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

-Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.

Οι τρείς Παραπάνω κατηγορίες οργανώσεων καταχωρούνται στο Μητρώο και έτσι αναγνωρίζονται στη σχέση του με το κράτος (π.χ. επενδυτικά προγράμματα, ενισχύσεις, κίνητρα κλπ). Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θεσπίζονται οι οργανώσεις θα εγγράφονται στο Μητρώο ως ενεργές ή μη ενεργές.

Όλες οι οργανώσεις θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Μην ενεργές ΑΣΟ για δύο συνεχή χρόνια, οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση και διαγράφονται από το Μητρώο. Όλες οι οργανώσεις που λειτουργούν σήμερα, πρέπει μέσα σε τρείς μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή τους στο Μητρώο. Οι αρχικά καταχωρούμενες ως μη ενεργές σε περίπτωση που δεν συγχωνευθούν με ενεργές ΑΣΟ ως τις 31/12/2011 οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση.

-Εποπτική αρχή

Ιδρύεται στο υπουργείο ΑΑκΤ ως αυτοτελής διοικητική μονάδα Εποπτική Αρχή για να ασκεί την εποπτεία των οργανώσεων και να λειτουργήσει το Μητρώο. Θα υπάρξει εποπτικό συμβούλιο στο οποίο θα μετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων.

-Δημιουργείται Πανελλήνια Eνωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΠΕΣΑΓΟ), στη θέση της σημερινής ΠΑΣΕΓΕΣ. Τη νέα οργάνωση εκλέγουν οι οργανώσεις και των τριών κατηγοριών που συμμετέχουν στο Μητρώο. Η εκλογή των μελών της γενικής συνέλευσης που αποτελεί το κορυφαίο της όργανο, γίνονται κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια με καθολική ψηφοφορία όλων των παραγωγών που είναι μέλη των οργανώσεων που ανήκουν στην περιφέρεια.

-Συμβολική γεωργία.

Θεσμοθετείται η συμβολαιακή γεωργία. Το συμβόλαιο έχει τη νομική μορφή γραπτής σύμβασης που απαιτεί ιδιωτικό έγγραφο βέβαιας χρονολογίας με το οποίο ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων ή τροφίμων. Το συμβόλαιο θα περιλαμβάνει το είδος και τον όγκο των προϊόντων, το είδος της καλλιέργειας, την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης, τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής κ.α.