Ανακοίνωση
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010
“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, περί συγκρότησης, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ως όργανο του Δήμου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής, οι οποίοι σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις μπορούν να είναι εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :

  • των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων 
  • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  • των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  • των ενώσεων και συλλόγων γονέων
  • των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • των τοπικών συμβουλίων νέων
  • δημότες.   

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός επτά ημερών, από την  ανάρτηση της ανακοίνωσης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, των γραφείων των δημοτικών κοινοτήτων, του γραφείου της τοπικής κοινότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα  Παπασωτηρίου Χριστίνα τηλ. 27443/60112).

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ