Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”  περί επιλογής, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν προκηρύξεως, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας υποψηφιότητα με δήλωση, που θα κατατεθεί  στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός επτά ημερών, από την  ανάρτηση της ανακοίνωσης αυτής.
Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου για την  επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος κ. Κακαβάς Γεώργιος – Ιάσονος 1 – 2ος όροφος τηλ. 27443 – 60148)
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, των γραφείων των δημοτικών κοινοτήτων, του γραφείου της τοπικής κοινότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου.                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                             ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ