ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αριθ. 4
της  25ης Φεβρουαρίου 2011

Αριθµός  Απόφασης 49

Θ Ε Μ Α 4ο   : Έγκριση Κανονισµού ∆ιαβούλευσης ∆ήµου.

Στο    Λουτράκι    και    στην    αίθουσα    συνεδριάσεων    του    ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)  σήµερα  την  25η    του  µηνός Φεβρουαρίου,  του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα
7:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την υπ’ αριθ. 2800/18-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, κ. ΚΑΚΑΒΑ Γεωργίου, η οποία νόµιµα και  εµπρόθεσµα επιδόθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της    Αυτοδιοίκησης    &    της    Αποκεντρωµένης        ∆ιοίκησης     –    Πρόγραµµα Καλλικράτης”, σε καθέναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο, στους προέδρους συµβουλίων των     δηµοτικών    κοινοτήτων     Λουτρακίου    –    Περαχώρας,      Ισθµίας,    Αγ. Θεοδώρων,  στον Πρόεδρο συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον ∆ήµαρχο κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ∆. Κων/νο, ο οποίος ήταν  απών, προκειµένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου  είκοσι επτά (27) µελών του Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κακαβάς Γεώργιος – Πρόεδρος, 2.Γλυκοφρύδης Γεώργιος,
3.∆έδες     Γεώργιος,    4.∆έδες     ∆ηµήτριος,     5.∆οσσαράς     Χαράλαµπος,    6.
∆όσχορης     Κωνσταντίνος,    7.Λέζου    Σταυρούλα,    8.Μουζάκης    Αθανάσιος,
9.Νικολάου Σπυρίδων, 10.Πέτρου ∆ηµήτριος, 11.Στάµου Μαρία, 12.Ψυχογιός
Ανάργυρος, 13.Γκιώνης Γεώργιος, 14.Πέρρας Σωτήριος, 15.Ράτης Σπυρίδων,
16.Στάµου    ∆ηµήτριος,     17.Πετρίτσης    Γεώργιος,    18.Κακούρος    Ιωάννης,
19.Πρωτοπαππά    Μαρία,    20.Φίλης    Παναγιώτης,    21.Φόρτη    Παναγιώτα,
22.Λόης    Νικόλαος,    23.Βαρελάς    Παναγιώτης,    24.Λούκας    Λουκάς,
25.Πρωτονοτάριος ∆ηµήτριος, 26.Παύλου Παύλος, 27.Κούτµου Ευσταθία

Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς

Στην    παρούσα    συνεδρίαση    παρίσταντο    και    οι    Πρόεδροι    των συµβουλίων  των  δηµοτικών  κοινοτήτων  Λουτρακίου  –  Περαχώρας  και Ισθµίας, ήτοι  κ.  Μπάκος  Γεώργιος  και  κ. Σπανός  Παναγιώτης αντίστοιχα, κατόπιν  νόµιµης   πρόσκλησής   τους,  ενώ  απουσίαζαν  οι  Πρόεδροι  των δηµοτικών κοινοτήτων Αγίων  Θεοδώρων    και Πισίων, κ. Ψυχογιός Χρήστος και κ. Γκίκας Ιωάννης αντίστοιχα αν και κλήθηκαν νόµιµα

Επί του 4ου    θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη    των    µελών    του    Σώµατος    τον    οικείο    φάκελο,    στον    οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄αριθµ.πρωτ. 2717/17-02-2011 διαβιβασθείσα πρόταση επί του κανονισµού  ∆ιαβούλευσης  του  ∆ήµου  του  προέδρου  του  ∆.Σ.  κ.  Κακαβά Γεωργίου προς τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου.
2.Η    υπ΄    αριθ.    2/2011        Απόφαση    Εκτελεστικής    Επιτροπής,    περί αποδοχής        της        πρότασης    Κανονισµού        της    Επιτροπής    Κανονισµού
∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανάφερε ότι η πρόταση του έγινε πάνω στο νοµικό  πλαίσιο που ισχύει περιορισµένα και συµπλήρωσε και το θέµα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, που θα µπορεί η επιτροπή αυτή µε τα µέλη, να συνεδριάζει  ηλεκτρονικά,   να  στέλνονται  προτάσεις  και  ο  Πρόεδρος  της επιτροπής  που  είναι  ο  ∆ήµαρχος  ή  ο  Αντιδήµαρχος  που  θα  οριστεί  µε απόφασή του, ενηµερώνει όλα τα µέλη, στην επόµενη  συνεδρίαση, για την ηλεκτρονική αυτή συνέλευση και ζήτησε την ψήφιση του.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου η΄ του άρθρου  63 καθώς και του άρθρου 76 του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.   87/7-6-2010),  περί  “Νέας  Αρχιτεκτονικής  της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”,
µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του.

A π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(µειοψηφούσης της κ. Φόρτη Παναγιώτας, γιατί κατά την γνώµη της το συγκεκριµένο όργανο δεν έχει καµία ουσιαστική αρµοδιότητα και καµία σχέση
µε την αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων)

εγκρίνει τον παρακάτω Κανονισµό ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου :

Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1

Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει όλα τα θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισµάτων της διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο του δήµου.

Σκοπός των διαβουλεύσεων

Άρθρο 2

Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στα µέλη της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριµένων ζητηµάτων και µέτρων έτσι ώστε, ιδίως, η ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης να διαµορφώσει ολοκληρωµένη άποψη για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική δηµόσια διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης
κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Γενικές αρχές

Άρθρο 3

1.    Η διαβούλευση διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές τις διαφάνειας, της αµεροληψίας, της αντικειµενικότητας και της ίσης µεταχείρισης.
2.    Η διατύπωση του κειµένου της διαβούλευσης γίνεται µε τρόπο σαφή, κατανοητό και ορισµένο ως προς τον καθορισµό των ενδιαφεροµένων και άµεσα επηρεαζόµενων, από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, µερών.
3.    Η  διαβούλευση    διεξάγεται    κατά  τέτοιον  τρόπο    ώστε    τα µέλη της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης να µπορούν να ενηµερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό, την έναρξη και τη διάρκεια αυτής.
4.    Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από τη σχετική συζήτηση ενώ στην εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται στη δηµόσια διαβούλευση.
5.    Σε κάθε περίπτωση, το κείµενο της διαβούλευσης έχει χαρακτήρα γνωµοδότησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και συνεπώς δεν δεσµεύει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς το περιεχόµενο των αποφάσεων που πρόκειται να λάβει.

Άρθρο 4

∆οµή και Περιεχόµενο των κειµένων των ∆ηµοσίων ∆ιαβουλεύσεων

1.    Τα κείµενα της δηµόσιας διαβούλευσης δύναται να έχουν ενδεικτικά  την παρακάτω δοµή:
α. Συνοπτική παράθεση του θεµατικού αντικειµένου της δηµόσιας
διαβούλευσης.
β. Στοιχεία / κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολουθούµενη διαδικασία, όπως πληροφορίες σχετικές µε το που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, προθεσµία κατάθεσης απαντήσεων, τρόπο υποβολής απόψεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 και τυχόν περιορισµό ως προς την έκταση των απαντήσεων των µελών της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
γ. Κυρίως κείµενο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
δ. Παραρτήµατα.
2.    Το κυρίως κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης δύναται να περιέχει ιδίως:
α. Ανάλυση του σχετικού νοµικού πλαισίου.
β. Περιγραφή ζητηµάτων που αφορούν τους τοµείς τοπικού ενδιαφέροντος ή/και προτεινόµενα µέτρα.
γ. Την ακολουθούµενη διεθνή πρακτική επί παροµοίου θέµατος.
δ. Σχέδιο απόφασης που σκοπεύει να εκδώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ε. Ειδικό ερωτηµατολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν.
στ. Εκτίµηση του κόστους και των ωφελειών της σκοπούµενης ρύθµισης ή
µέτρου, µέσω σχετικών οικονοµικών αναλύσεων.

Άρθρο 5

Υποβολή απόψεων στη δηµόσια διαβούλευση

1.    Οι απόψεις των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και της τυχόν ηλεκτρονικής διαβούλευσης υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
2.    Στις συνεδριάσεις της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης καλούνται κατά περίπτωση και συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών αρχών, τοπικών οργανώσεων πολιτικών κοµµάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο.
3.    Κατά τη συνεδρίαση της, η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης: α). Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β). Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ). Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ). ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 79 του Κ.∆.Κ.

Άρθρο 6

∆ιαδικασία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης

1.    Η διαδικασία των διαβουλεύσεων γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3)
µήνες για θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η οποία κοινοποιείται στα
µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεµάτων.
2.    Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήµου και τηρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται.
3.    Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Άρθρο 7

∆ιάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων

1.    Η διάρκεια κάθε ηλεκτρονικής δηµόσιας διαβούλευσης είναι κατ’ αρχήν 10
µέρες.
2.    Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δύναται να ορίσει µεγαλύτερο ή
µικρότερο χρονικό διάστηµα ως διάρκεια µιας δηµόσιας διαβούλευσης, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως:
α. Την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη µέτρων επί συγκεκριµένων ζητηµάτων αναφορικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
β. Την πολυπλοκότητα των θεµάτων που θίγονται στη δηµόσια διαβούλευση.
γ. Την διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το ίδιο ή για ζήτηµα
σχετικό µε το αντικείµενο της διαβούλευσης.
δ. Το συµβιβάσιµο µε άλλες ταχθείσες προθεσµίες δράσης.
ε. ΄Αλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διενέργεια της δηµόσιας διαβούλευσης και µπορούν να επηρεάσουν το χρόνο που απαιτείται από τους ενδιαφερόµενους φορείς για την αποστολή απαντήσεων στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση.

Άρθρο 8

Παράταση του χρόνου διενέργειας των διαβουλεύσεων

1.    Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης δύναται να παρατείνει τη διάρκεια δηµόσιας διαβούλευσης κατόπιν αιτηµάτων των συµµετεχόντων σε αυτή, τα οποία υποβάλλονται στην ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης, όπως ορίζεται στο κείµενο της διαβούλευσης, το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας αποστολής των σχετικών απαντήσεων.
2.    Η Απόφαση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για παράταση της διάρκειας δηµόσιας διαβούλευσης και ο ορισµός νέας προθεσµίας υποβολής γνωµών και απόψεων από τους ενδιαφερόµενους φορείς, ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου.
3.    Αιτήµατα σχετικά µε παράταση της διάρκειας δηµόσιας διαβούλευσης,
που υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν εξετάζονται από την ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης.
4.  Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις επείγοντος, η ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης µε ανακοίνωση της, η οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού, µπορεί να συντµήσει την ορισθείσα προθεσµία υποβολής των απαντήσεων.

Άρθρο 9

Αποτελέσµατα ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης

1. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δηµοσιεύει άµεσα µετά τη λήξη της διαβούλευσης, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, αυτούσιες τις διατυπωµένες γνώµες και απόψεις των συµµετεχόντων στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης εν όλω ή εν µέρει µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισµού. ∆εν δηµοσιεύονται κείµενα µε υβριστικό περιεχόµενο.
2. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του
∆ήµου τα αποτελέσµατα καθώς και τα συµπεράσµατά της από τη
διαβούλευση όπως αυτά προκύπτουν από τις διατυπωµένες γνώµες και απόψεις των συµµετεχόντων το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης.
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν στη ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης ή να λάβουν αντίγραφα:
α. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης των απόψεων των συµµετεχόντων, µε την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 10 του παρόντος Κανονισµού για την τήρηση εµπιστευτικότητας των υποβληθέντων στοιχείων, και των πρακτικών όσων διαβουλεύσεων διενεργήθηκαν µε ηµερίδα ή συνέδριο,
λόγω επείγοντος,
β. Της απόφασης- γνωµοδότησης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης µε τα αποτελέσµατα της διενεργηθείσας διαβούλευσης,

Τήρηση εµπιστευτικότητας

Άρθρο 10

1. Οι γνώµες και απόψεις των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και των λοιπών συµµετεχόντων κατά την διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, είναι αυστηρά εµπιστευτικές, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, ή συνάγεται τούτο σαφώς από τη φύση των περιεχόµενων στις γνώµες τους στοιχείων.
2.    Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που καλύπτεται από το επαγγελµατικό    απόρρητο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (3) του παρόντος άρθρου.
3.    Η υποχρέωση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης προς τήρηση εµπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρµοδιότητά της να προβαίνει σε δηµοσιοποίηση  πληροφοριών που  είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.

Άρθρο 11
Ματαίωση ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης

Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δύναται, µε απόφασή της ανά πάσα στιγµή να µαταιώσει τη συνέχιση κάποιας δηµόσιας διαβούλευσης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία ή στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε τη διεξαγωγή της.

Τήρηση Αρχείου

Άρθρο 12

1.    Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τηρεί έντυπα ή και ηλεκτρονικά αρχείο διαβουλεύσεων.
2.    Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τηρεί ηλεκτρονικά κεντρικό σηµείο πληροφόρησης στο οποίο παρατίθενται όλα τα  κείµενα των δηµοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσµατα αυτών καθώς και τα συµπεράσµατα της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης από τις διαβουλεύσεις, µε εξαίρεση τις
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα.

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 13

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 49/2011.

Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 15  Μαρτίου 2011. Ο Πρόεδρος