Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυιατρείου της Δημοτικής Κοινότητας) την 11η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.83,88,89 του Ν.3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙ:
1) Υποβολής Πρότασης προς το Δ.Σ για την κατάργηση των Διοδίων εντός ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.
2) Προέγκρισης για χορήγηση ΄Αδειας ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας
καταστήματος <<ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ –ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ-
ΜΙΝΙ ΜΑRΚΕΤ>> του ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
3) Χορήγησης ή μη ΄Αδειας πώλησης νερού , για μεταφορά εντός διοικητικών
ορίων Δήμου Λουτρακίου –Αγίων Θεοδώρων.
4) Χορήγηση ή μη ΄Αδειας πώλησης νερού, για μεταφορά εκτός διοικητικών
ορίων Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.
5) Υποβολής Πρότασης προς το Δ.Σ για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία <<ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε >> στη θέση <<Μακρυά Ράχη –Παναγία
Πράθι-Βράχος Μονής>> της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.
6) Αιτήσεως Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
7) Αιτήσεως Σάκουλη Γεωργίου.

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                             ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                     ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ