Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 10η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκτέλεσης προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
2.Διάθεση πιστώσεων τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 δαπανών πάγιου χαρακτήρα.
3.Διάθεση πιστώσεων τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 δαπανών ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών .
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής αποζημιώσεως Δημητρίου Γκιόκα του Αθανασίου κατά Δήμου .
5.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ περί ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης R.O. ελάχιστης παραγωγής 40m3 /h .

Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δήμαρχος