Αύξηση 4
ποσοστιαίων μονάδων παρουσιάζει η αδήλωτη εργασία τους πρώτους 5 μήνες του τρέχοντος έτους σε σχέση με πέρυσι σε συγκεκριμένους κλάδους, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασίας.
Συγκεκριμένα, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, εστίασης και αναψυχής, καθαριότητα, κατασκευές και σε υπηρεσίες ασφαλείας (security) έδειξαν ότι η αδήλωτη εργασία από 25% πέρυσι, άγγιξε το 29% φέτος.

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011, πραγματοποίησαν 10.601 ελέγχους επιβάλλοντας 1.080 κυρώσεις (339 μηνύσεις και 380 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.030.805 ευρώ), ενώ παραλλήλως επέβαλαν και 361 διακοπές εργασιών.

Την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, είχαν γίνει 11.099 έλεγχοι, από τους οποίους είχαν υποβληθεί 335 μηνύσεις και επιβλήθηκαν 457 πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.087.100 ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασίας, φέτος κατά το πρώτο πεντάμηνο, μειωμένα κατά 8,2% ήταν τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010. Οι Επιθεωρητές Εργασίας διερεύνησαν τις αιτίες 2.084 εργατικών ατυχημάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 26 ήταν θανατηφόρα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 10.601 έλεγχοι, οι οποίοι αφορούσαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ Μιχάλη Χάλαρη, οι κυριότερες παραβάσεις που συνάντησαν οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές αφορούσαν σε μη απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και, όπου απαιτείται, Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.), μη αναγραφή των χρονικών ορίων και του ωραρίου απασχόλησης των Τ.Α. και Γ.Ε. στους πίνακες καταστάσεων εργασίας όπως και η μη ανάρτηση αυτών στους χώρους εργασίας και η μη τήρηση του ωραρίου τους. Συχνά εντοπίσθηκε επίσης η μη ύπαρξη ολοκληρωμένης Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) η μη ύπαρξη μετρήσεων – όπου απαιτείται – βλαπτικών παραγόντων, η μη τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τ.Α. και Γ.Ε. και βιβλίου ατυχημάτων, η μη χορήγηση από τον εργοδότη των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και η μη χρήση τους από τους εργαζόμενους, η μη τήρηση καταλόγου εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνους φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και η μη διάθεση κατάλληλα εφοδιασμένου φαρμακείου στο χώρο εργασίας, όπου αυτό απαιτείται.

ΕΤΟΣ Α’ Πεντάμηνο 2011 Α’ Πεντάμηνο 2010 Απόκλιση Α’ Πεντάμηνο 2010-2009 (%)
Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι 10.601 11.099 – 4,49
Αριθμός επιθεωρητών 231 228  +1,32
Εργατικά ατυχήματα 2084 2.270  -8,20
Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα 26  41 -36,60
Μηνύσεις – Μηνυτήριες αναφορές 339 335 +1,20
Διακοπές εργασιών 361 628 -42,50
Πρόστιμα 380 457 -16,80 
Ποσά προστίμων 1.030.805  1.087.100 -5,20 


ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ: Συγκριτικά στοιχεία πεπραγμένων της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης για το ΑΆ Πεντάμηνο των ετών 2011-2010