Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (άνωθεν του Πολυϊατρείου ) την 14η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη του παρακάτω μοναδικού θέματος…

1)   Περί κατάρτισης ενιαίου προγράμματος εκτελεστέων έργων  για το έτος  
      2017.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
      ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ