Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας , στις 21  Αυγούστου 2018  ημέρα Τρίτη …
και ώρα 18:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
                         

1.Περί: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΕΝΤΟΣ–
   ΕΚΤΟΣ ΚΥΕ που λειτουργεί στην οδό Σαρωνικού αρ. 1 στους Αγίους
   Θεοδώρους .

                                         
2.Περί: Ηλεκτροδότηση-τοποθέτηση(5) στύλων και (5) φωτιστικών σωμάτων
   από   την ΔΕΔΔΗΕ παραπλεύρως του προαστιακού των Αγίων Θεοδώρων.

3.Περί: Ηλεκτροδότηση-τοποθέτηση(3) στύλων και (3) φωτιστικών σωμάτων
   από  την ΔΕΔΔΗΕ επί της οδού Σωκράτους –Κόκκινη σπηλιά στους Αγίους
   Θεοδώρους.

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ