Λουτράκι :Αγωγές ετοιμάζει ο Δήμος κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις καταγγελίες για το νερό του Σχίνου

Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής ο κ.Πρόεδρος (Γιώργος Γκιώνης-Δήμαρχος) ζήτησε τη συζήτηση του θέµατος ‘’∆ιορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανάληψη ενεργειών κατά παντός υπευθύνου.. […]