ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ: Προγραμματική Διακήρυξη για τα Αγροτικά

Τρείς είναι κεντρικοί στόχοι της ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ, όπως ανακοινώθηκαν από τον συνδυασμό. Για την υλοποίηση των στόχων η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ [...]