Παντελέου: 8.000 ευρώ μας ζήτησαν για να ανατικαταστήσουμε την προτομή του Πλαπούτα.