Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) την 13η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη καταρχήν Απόφασης για ονομασία του νέου γηπέδου στο τ.δ. Ισθμίας.
2.Χορήγηση ή μη αδειών εμφιάλωσης και εμπορίας νερού, για το 2010, στις εταιρείες Ν. ΠΡΟΒΗΣ Α.Ε. και ΥΔΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
3.Γνωμοδότηση επί της μελέτης κατασκευής προβλήτας έμπροσθεν του ξενοδοχείου Club Hotel Casino Loutraki.
4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
5.Απευθείας αγορά ακινήτων στο Λουτράκι.
6.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας: “Δαπάνες Καθαρισμού Δημαρχείου (2010)”.
7.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 6ου τμηματικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 3/2010 μελέτης: “Προμήθεια οικοδομικών υλικών “.
8.Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Π., λόγω έκπτωσής του.
9.Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου από μέλος Διοικητικών Συμβουλίων  Σχολικών Επιτροπών Δήμου, λόγω έκπτωσής του.
10.Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου από μέλος Επιτροπών Δήμου, λόγω έκπτωσής του.
11.Εκλογή νέου εκπροσώπου Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ”, λόγω έκπτωσης δημοτικού συμβούλου.
12.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου: “Κατασκευή ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 96/07) και παράτασης προθεσμίας περαίωσής του. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
13.Λήψη Απόφασης για υποκατάσταση ή μη αναδόχου έργου: “Κατασκευή ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 96/07).
14.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Υγείας & Κοινωνικής Αντίληψης Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.Π.)”.
15.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Λουτρακίου – Περαχώρας Χ. ΘΩΔΗΣ – Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Ο.Α.Λ.Π.)”.
16.Έγκριση οικονομικών απολογισμών του ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Λουτρακίου – Περαχώρας Χ. ΘΩΔΗΣ – Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Ο.Α.Λ.Π.)”, ετών 2006, 2007, 2008 & 2009.
17.Αποδοχή ποσού #40.800,00# € προερχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (προμήθεια ειδών για κάλυψη δράσεων του τομέα πολιτικής προστασίας). Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης ποσού #59.134,95# €.
18.Αποδοχή ποσού #22.800,00# € προερχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. Διάθεση πίστωσης.
19.Αποδοχή ποσού #6.000,00# € προερχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ. Διάθεση πίστωσης.
20.Κατανομή ποσού #199.999,45# €, προερχομένου από ΣΑΤΑ (υπόλοιπα προηγούμενων ετών), για την εκτέλεση έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
21.Προσωρινή μερική εκκαθάριση των ιδιοκτησιών 7, 8, 9 και 10α της υπ’ αριθ. 9/85 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 182), βάσει της υπ’ αριθ. 176/2010 Απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου.
22.Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου επί της Επαρχιακής Οδού Ισθμού – Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
23.Έγκριση πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. στον Υ/Σ 227 στην οδό Παπανικολάου, παράλληλα με τις γραμμές του ΟΣΕ. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
24.Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου, έτους 2009.
25.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2010 (1ο πρακτικό). 
26.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου”.
27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας στο δ.δ. Πισσίων” (αρ. μελ. 2/2006).
28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Οδοποιία στον οικισμό Κυρα – Βρύσης” (αρ. μελ. 47/2006).
29.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή τεχνικών έργων στο δ.δ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 102/2006).
30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Περιμετρικός φωτισμός Νεκροταφείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 39/2008).
31.Εξέταση αιτήματος ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ Ελένης για μείωση ποσών σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2000 – 2006, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων, στο τ.δ. Ισθμίας.
32.Εξέταση αιτήματος TOSKA LIVAN και TOSKA INAETE για επιστροφή συνολικού ποσού #180,00# € από παράβολα για χορήγηση αδειών παραμονής αλλοδαπών.
33.Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Νεκροταφείου, ετών 2000 – 2008, στο τ.δ. Ισθμίας.
34.Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 1998 – 2008, στο τ.δ. Ισθμίας.
35.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Αύγουστος).
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος