Τα θέματα των δύο συνεδριάσεων:

Ώρα 7:00 μ.μ.:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2009.
2.Έγκριση δημοτικού ισολογισμού, έτους 2009.

Ώρα 8:00 μ.μ.:

1.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας Τουρισμού (Δ.Α.Ε.Τ.) “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 29η Σεπτεμβρίου 2010, στα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση της τροποποίησης και εναρμόνισης του Καταστατικού της ΔΑΕΤ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006, όσον αφορά:
α) τη μετατροπή της εταιρείας σε κοινή ανώνυμη εταιρεία του Ν. 2190/1920
β) τους σκοπούς
γ) την επωνυμία της σε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
δ) τη μεταβίβαση μίας μετοχής εκ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2.Λήψη Απόφασης για λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.).

3.Μεταφορά προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) στο Δήμο ή σε ν.π. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Αορίστου Χρόνου.

4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Λουτρακίου – Περαχώρας Χ. ΘΩΔΗΣ – Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ” (Δ.Ο.Α.Λ.Π.).

6.Απευθείας αγορά ακινήτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

7.Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης Πράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 20.1, με τίτλους:
α) “Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην αμφίδρομη ενημέρωση Δήμου – Πολίτη για πολιτιστικούς τόπους – δρώμενα των Δήμων Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων” (θεματική ενότητα: Αθλητισμός – Πολιτισμός).
β) “Κέντρο Ενημέρωσης Υγείας” (θεματική ενότητα: Κοινωνική Πρόνοια)
γ) “Ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης οδηγών/επισκεπτών και καινοτόμες δράσεις ενημέρωσης πολιτών μέσω εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών για τους Δήμους του Ν. Κορινθίας, από τους οποίους διέρχεται η Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και Κορίνθου – Πατρών” (Διαδημοτική Συνεργασία – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης) (θεματική ενότητα: Μεταφορές)

8.Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για εκπόνηση ενεργειακής μελέτης του νέου κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.

9.Παραλαβή της μελέτης, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων, “Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός του Δήμου – Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια – Υιοθέτηση του στόχου μείωσης εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CΟ2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2008 έως το 2020.”

10.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης, από την Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου).

11.Γνωμοδότηση επί της πρότασης οριοθέτησης υδατορέματος στη θέση “Λειβαδάκι” Λουτρακίου (Ο.Τ. 268).

12.Λήψη Απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την τριετία 2011 – 2013.

13.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του 4ου τμηματικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 55/2010 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, για την υπηρεσία “Επισκευή σχολικών κτιρίων”.

14.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε.”. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.

15.Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.

16.Αποδοχή ποσού #6.000,00# € από Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ και κατανομή αυτού. Διάθεση πίστωσης.

17.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “Σχολική Επιτροπή δημοτικού σχολείου Ισθμίας”.

18.Εξέταση αιτήματος ΦΟΡΤΗ Σπυρίδωνα για μίσθωση τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου, έμπροσθεν Συνεδριακού Κέντρου, για πρόσβαση σε ιδιοκτησία.

19.Εξέταση αιτήματος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου του, επί των οδών Μάτση και Υψηλάντου (Ο.Τ. 170) στο Λουτράκι.

20.Εξέταση αιτήματος ΛΑΤΣΙΝΟΥ Μαρίας για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου της, επί της οδού Αγησιλάου 14 (Ο.Τ. 3) στο Λουτράκι.

21.Εξέταση αιτήματος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ Δημητρίου για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου του, επί των οδών Ανδρούτσου & 28ης Οκτωβρίου στο Λουτράκι.

22.Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) υπηρεσίας: “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων” (αρ. μελ. 7/2010).

23.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: ”Αγροτική οδοποιία περιοχής Λουτρακίου & Περαχώρας” (αρ. μελ. 15/2010).

24.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: ”Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου” (αρ. μελ. 7/2009).

25.Τακτοποίηση και διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών & δικαιωμάτων Νεκροταφείου Λουτρακίου – Περαχώρας, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών περιβάλλοντος Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 32/2008).