Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                              ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  
1    ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  ΜΗΝΑ –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΩΝΗ  
2    ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ  – ΜΕΛΟΣ    ΓΚΙΩΝΗ  
3    ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ.   -ΜΕΛΟΣ    ΠΑΥΛΟΥ