Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 25η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.600,00€ από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών πετρελαίου θέρμανσης.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών , σε εφαρμογή του Ν. 3731/2008, για το έτος 2011.
 3. Ορισμός μελών Επιτροπής δημοπρατήσεως έργων , για το έτος 2011.
 4. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας επίπλων και σκευών (77/2010 μελ.).
 5. Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΦΩΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. κατά του 2ου πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον 4ο τμηματικό προϋπολογισμό (προμήθεια επίστυλων διακοσμητικών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (αρ. μελέτης 64/2010).
 6. Εξέταση ένστασης της ατομικής επιχείρησης ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατά του 2ου πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον 2ο τμηματικό προϋπολογισμό (προμήθεια ανακλαστήρων εξοικονόμησης ενέργειας) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (αρ. μελέτης 64/2010).
 7. Εξέταση ένστασης της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά του 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( αρ. μελέτης  68/2010).
 8. Εξέταση ένστασης της MEGA FOUR SECURITY A.E. κατά του 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας για την ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( αρ. μελέτης 75/2010).
 9. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αίτησης Μαρίνας Κακούρη και λοιπών τριών (3)  για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄ αρίθ. 1/2010 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.
 10. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί ανακοπής Διονυσίου και Ιωάννας Βασιλόπουλου κατά τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων.
 11. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί ανακοπής Μαρίας Δημητρουλέα  κατά τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων.
 12. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης  ή μη προσφυγής κατά της υπ΄ αρίθ. 186/2010 απόφασης Λιμεναρχείου Κορίνθου περί επιβολής προστίμου.
 13. Έγκριση της υπ΄ αρίθ. 634/17-01-2011 Απόφασης Δημάρχου περί διορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου.
 14. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
 15. Διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών του Δήμου που θα προκύψουν μέχρι 31/03/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 267 Ν. 3852/10
 16. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών παραβόλων  ΚΤΕΟ των αυτ/των του Δήμου και ορισμός υπολόγου .
 17. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ για την κάλυψη των δαπανών αμοιβής του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης των συνενούμενων Δήμων

                                                                                                   Ο Πρόεδρος
                                                                                        ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                                     Δήμαρχος