Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 31η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη Απόφασης για έκδοση ψηφίσματος περί μη συγχώνευσης Γυμνασίων Λουτρακίου &Περαχώρας Δήμου μας.
 2. Εκλογή ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Κ.Ι.Π.ΕΛ.) για την περίοδο 1/1/2011 – 31/8/2014.
 3. Χορήγηση ή μη αδειών πώλησης νερού εντός διοικητικών ορίων δημοτικής ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
 4. Εξέταση αιτήματος ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελίας για χορήγηση άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων Δήμου.
 5. Εξέταση αιτήματος ΚΑΛΤΣΑ Ελένης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας (φωτεινού σταυρού) φαρμακείου επί των οδών Σπ. Μελέτη & Πλ. 25ης Μαρτίου στο Λουτράκι.
 6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το έτος 2011.
 7. Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι #5.869,41# €, για το έτος 2011.
 8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής έργων άνω των #5.869,41# €, για το έτος 2011.
 9. Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το έτος 2011.
 10. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, για το έτος 2011.
 11. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων δημοτών για οικονομική ενίσχυση, για τη διετία 2011 – 2012.
 12. Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Κτηματολογίου του Δήμου.
 13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων.
 14. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος.
 15. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου.
 16. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ζημιών σε τρίτους, από υπαιτιότητα του Δήμου.
 17. Ορισμός μελών επιτροπής για τον έλεγχο ποιότητας του νερού που διατίθεται στα εμφιαλωτήρια του Δήμου.
 18. Ορισμός 2(δύο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της ομάδας εργασίας &υπεύθυνους σε θέματα πολιτικής προστασίας Δήμου.
 19. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των συστημάτων εξαερισμού στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου.
 20. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την καταστροφή κατασχεμένων προϊόντων ή την παράδοση αυτών σε κοινωφελή ν.π. ή ευαγή ιδρύματα. 
 21. Διαγραφή ή μη οφειλών από τους υπ’ αριθ. 556 &; 559 έτους 2010 βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών & απαλλαγή προσαυξήσεων για τα έτη 2008 & 2009.
 22. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Φεβρουάριος).

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                                  ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος