Προκηρύχθηκε επίσημα το πρόγραμμα «Digi Retail» για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά έργα από 10.000€ έως 500.000€ με επιδότηση έως 60%. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στις 100.000.000€.
Το πρόγραμμα “Digi Retail” απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47) εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές)
 • Έχουν κλείσει μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση
 • H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €.
 • H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δαπάνες πληροφορικής και επικοινωνιών, και ΟΧΙ αγορά επίπλων, ή διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Προϋπολογισμός & Ποσοστά Επιχορήγησης

Τα ποσοστά επιδότησης αλλάζουν βάση του μεγέθους της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα όρια του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων:

 • Επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους: Επιδότηση 60%, από 5.000€ έως 20.000€
 • Πολύ Μικρή: Επιδότηση 60%, από 10.000€ έως 80.000€
 • Μικρή: Επιδότηση 60%, από 10.000€ έως 150.000€
 • Μεσαία: Επιδότηση 50%, από 10.000€ έως 300.000€
 • Μεγάλη: Επιδότηση 40%, από 10.000€ έως 500.000€

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην δράση digi retail μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των παρακάτω δύο ενεργειών:

 • Ενέργεια 1η (Ε1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ενέργεια 2η (Ε2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Η Δράση υλοποιείται από την εταιρία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την δράση “digi-retail”, ξεκινάει στις 14 Ιανουαρίου 2011 και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2011.
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Αυτό σημαίνει ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις ενδέχεται να μείνουν εκτός προγράμματος, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό (όπως γίνεται σχεδόν σε όλα τα προγράμματα). Προτείνουμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά όλα τα κριτήρια βαθμολογίας και τις ενέργειες εκείνες που θα σας δώσουν επιπλέον βαθμούς.

Επισκεφτείτε το site των Ψηφιακών Ενισχύσεων ή ζητείστε βοήθεια από τον σύμβουλο της επιχείρησης σας. Για βοήθεια επικοινωνήστε με τον γράφοντα ή το blog.