Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος Δ. Λογοθέτης έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/Α΄/07-06-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010  (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) περί ΄΄Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’.
  3. Την υπ΄ αρίθ. 2016/26-01-2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία  στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού και στους εποπτευόμενους φορείς τους, μέχρι 15/02/2011, πρέπει να έχει συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης  Έργου – Ο.Δ.Ε  από υπαλλήλους του οικείου φορέα,  προκειμένου από 15/03/2011 να γίνει η εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια με την ανάρτηση των πράξεών τους στο Διαδίκτυο.
  4. Το γεγονός ότι μέχρι και την 14/02/2011 ουδείς ενδιαφερόμενος προσήλθε και εκδήλωσε ενδιαφέρον, στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση, για τη συγκρότηση της Ο.Δ.Ε. του Δήμου μας.
  5. Τα σχετικά έγγραφα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων του Δήμου, με τα οποία υποδεικνύονται οι υπάλληλοι για την στελέχωση της εν λόγω Ομάδας Διοίκησης Έργου.

    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε Ομάδες Διοίκησης Έργου – Ο.Δ.Ε. στον Δήμο μας, αντικείμενο των οποίων  θα είναι η επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του ΄΄Προγράμματος Διαύγεια΄΄, που στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας με την ανάρτηση πράξεων των διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, και οι οποίες στελεχώνεται από τους κάτωθι υπαλλήλους :
α)Τους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου μας Τόγια Ανδρέα, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, Ντόντο Γεώργιο, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, Ελένη Δημήτριο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, καθώς και τη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο ΔΕ Χειριστών Η/Υ του Δήμου μας
Μητρογιάννη Κων/να, υπεύθυνους για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των πράξεων του Δήμου μας . 
β)Τον τακτικό υπάλληλο Αργύρη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ10, τη Ρήγα Γεωργία, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Διοικητικών/Γραμματέων του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας & Κοινωνικής Αντίληψης Λουτρακίου – Περαχώρας, καθώς και την Κατσούδα Ευθυμία, υπάλληλο του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ, υπεύθυνους για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των πράξεων όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου μας.  
γ)Τους υπαλλήλους της Τουριστικής Λουτρακίου Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.  Ζόγκα Αθανάσιο, ΤΕ Μηχανολόγο, την Κυριαζή Μαρία, ΔΕ Διοικητικών/Γραμματέων, καθώς και την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Ανδρέου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών,  υπεύθυνους για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των πράξεων των επιχειρήσεων του Δήμου μας .
              Οι Ομάδες  Διοίκησης Έργου  – Ο.Δ.Ε.:

  • Θα σχεδιάσουν τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες ,σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την υποστήριξη του προγράμματος .
  • Θα καταχωρούν τις αποφάσεις του Δήμου μας, των νομικών προσώπων  αυτού και των  επιχειρήσεων του, κατά περίπτωση, στο διαδικτυακό τόπο  ειδικού σκοπού, αφού πρώτα τα μέλη της εκπαιδευτούν για τον σκοπό αυτό.

Η ανωτέρω απόφαση να κοινοποιηθεί στα ορισθέντα μέλη, προκειμένου να λάβουν γνώση, καθώς και σε όλες Δ/νσεις του Δήμου, στα δημοτικά ν.π.δ.δ. και στις επιχειρήσεις του Δήμου, προς ενημέρωση των υπαλλήλων τους.

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                               ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ