Τρία στάδια θα περιλαμβάνει η διαδικασία εξέτασης ασύλου των 47.000 υποθέσεων που εκκρεμούν σε αστυνομικές υπηρεσίες.

 Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή,  σε πρώτο στάδιο θα διενεργηθεί διαχωρισμός μεταξύ ενεργών και μη υποθέσεων. Ενεργές υποθέσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο προσφεύγων έχει στην κατοχή του έγκυρη “ροζ κάρτα”.

Κάτοχοι “ροζ κάρτας” που δεν έχει ανανεωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα ανανέωσής της σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθοριστεί και θα δημοσιοποιηθεί.

Ανενεργές είναι αντίστοιχα οι υποθέσεις στις οποίες ο προσφεύγων για δύο ή περισσότερα χρόνια δεν έχει ανανεώσει τη “ροζ κάρτα”.

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αιτούντα του οποίου η υπόθεση έχει κριθεί ως ανενεργή, αυτός θα πρέπει να υποβάλλει το αίτημά του εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

Σε δεύτερο στάδιο,
θα διεξαχθεί επαλήθευση και επικαιροποίηση των πληροφοριών του κάθε φακέλου.

Οι αιτούντες θα κληθούν επ’ ευκαιρία της ανανέωσης της “ροζ κάρτας” να παρέχουν τα στοιχεία για την επικαιροποίηση των φακέλων τους μέσω της διενέργειας σύντομης συνέντευξης.

Σε τρίτο στάδιο, οι δευτεροβάθμιες επιτροπές θα εξετάσουν τις υποθέσεις και τις επικαιροποιημένες πληροφορίες και θα προβούν στην έκδοση των αντίστοιχων αιτιολογημένων αποφάσεων.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό οι προσφυγές διαχωρίζονται κατά κατηγορία και προτεραιότητα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που εξυπηρετούν τη διαδικασία.

Τα κριτήρια αυτά θα αποσαφηνιστούν από ειδική ομάδα εργασίας που συνίσταται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την παρουσία εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
*cosmo.gr