Το τσουνάµι των αναζητήσεων στη µηχανή (αναζήτη­σης) της Google εστιάζεται σε δυο… πολύ συγκεκριµένα στοιχεία για τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου. Ο Έλληνας, λοιπόν, ψάχνει…
πώς θα βρει δουλειά στο εξωτερι­κό, εγκαταλείποντας τη χώρα µια για πάντα εξαιτίας της κρί­σης, και ταυτόχρονα αναζητά τα… (ά)παντα γύρω από το όνο­µα Τζούλια. Την πασίγνωστη (πλέον) ξανθιά σταρ…

Ενδιαφέροντα στατιστικά για τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα δηµοσίευσε η Google Greece, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγµατοποίησε για το Adsense πριν από µερικές µέρες στην Αθήνα. Πιο συγκεκριµένα, µερικά από τα πιο αξιοσηµεί­ωτα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση είναι τα εξής:

♦ Ο αριθµός των κατοίκων της Ελλάδας µε πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά τα 4 εκατοµµύρια.
♦ Πάνω από 200.000 smartphones που­λήθηκαν κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2010, αριθµός που ξεπερνά τον αντίστοιχο των επιτραπέζιων υπολογιστών.
♦ 30 εκατοµµύρια βίντεο προβάλλονται κάθε µήνα µέσω του YouTube.
♦ Ο αριθµός των λογαριασµών σε υπηρε­σίες κοινωνικής δικτύωσης φτάνει τα 4 εκα­τοµµύρια.
♦ Ο µέσος εβδοµαδιαίος χρόνος που αφι­ερώνει κάποιος on-line φτάνει τις 10 ώρες.
♦ Καθηµερινά πραγµατοποιούνται περισ­σότερες από 500.000 αναζητήσεις.
♦ Η άνοδος της χρήσης του διαδικτύου µέσω κινητών συ­σκευών αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς. Συγκεκριµένα, 8 φορές ταχύτερα σε σχέση µε τον αντίστοιχο ρυθµό διείσδυσης του διαδικτύου στα PC.
♦ Ο όρος «δουλειές στο εξωτερικό» εµφανίζει κατακόρυ­φη άνοδο στις αναζητήσεις της Google από το δεύτερο τρίµηνο του 2009 και µετά.

Και, τέλος, οι όροι «Tsunami» και «Τζούλια» εµφανίζουν τις µεγαλύτερες εξάρσεις (spikes) ως προς τον αριθµό των ανα­ζητήσεών τους, ο καθένας βέβαια για (πολύ) διαφορετικούς λόγους.

*24wro