Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 24η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος αιγιαλού στο Λουτράκι.

2.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκτέλεσης υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου .

3.Διάθεση πιστώσεων τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

4.Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου .

5.Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης:
α)προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου,
β)υπηρεσίας ασφάλισης μεταφορικών μέσων του Δήμου,
γ)υπηρεσίας παραγωγής – εκτύπωσης – φακέλωσης – αποστολής & είσπραξης λογαριασμών ύδρευσης Αγ. Θεοδώρων,
δ)υπηρεσίας ηχογράφησης – δακτυλογράφησης – επεξεργασίας πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.,
ε) προγράμματος ΄΄Γαλάζιες σημαίες Ευρώπης ΄΄.
στ)προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος,
ζ) συνεχιζόμενου έργου ’’Κατασκευή νέου νεκροταφείου Λουτρακίου’’,
η)συνεχιζόμενου έργου ’’Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου’’.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί των τίτλων ιδιοκτησίας κ.λ.π. ακινήτου Μίγκου Φωτεινής και Ιωάννας και της δυνατότητας έκδοσης ή μη οικοδομικής άδειας .

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Ελένης Αλεξ. Δρίτσα κατά Δήμου .

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης αναστολής κατά της υπ΄αρίθ. 1307/2010 απόφασης του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για άσκηση ή μη πρόσθετων λόγων αναίρεσης αυτής.

                                                                                                  Ο Πρόεδρος
                                                                               Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
                                                                                            Τοπικής Κοινότητας

                                                                                    ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                                     Δήμαρχος