Προς ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των Κολεγίων προχωρά με γοργούς ρυθμούς το υπουργείο Παιδείας, αφού αίρονται τα εμπόδια για τους αποφοίτους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Αγγελιοφόρος, απλουστεύονται οι διαδικασίες, με σχέδιο νόμου που θα καταθέσει το υπουργείο μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στο νομοσχέδιο αυτό ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών, με σκοπό την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Υιοθετείται, ουσιαστικά, νομοθεσία για την τροποποίηση του ισχύοντος νόμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη – μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, αντιστοίχως, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων.

Πρόκειται για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΚ (μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα).
*cosmo.gr