Αποκλειστικά, μέσα από την κάμερα του loutrakiblog…

Τα θέματα:
1.Περί ορισμού της Περαχώρας ως ιστορικής έδρας του Δήμου.

2.Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση “’Ασπρα Χώματα”.

4.Παραχώρηση ή μη στον Δήμο οχημάτων της ΤΕΟ Α.Ε.

5.Εισήγηση για παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στους Αγ. Θεοδώρους.

6.Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων, έμπροσθεν δημοτικού αλσυλλίου “Λιάντρο”, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

7.Λήψη Απόφασης για μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων προς κάλυψη υδρευτικών αναγκών Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

8.Καθορισμός αμοιβής ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.)

9.Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίων δικηγόρων Δήμου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 20/2011 & 94/2011 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

10.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 292/2010 Α.Δ.Σ. Λουτρακίου – Περαχώρας, περί οριστικής εκκαθάρισης οφειλών της ιδιοκτησίας (154) της 8/97 Πράξης Αναλογισμού.

11.Λήψη Απόφασης για υπαγωγή ή μη του Δήμου στη ρύθμιση βεβαιωμένων ή μη οφειλών, βάσει του Ν. 3979/2011.

12.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια διαφημιστικών πανώ στα πλαίσια ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου.

13.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

14.Τροποποίηση τίτλου εγγραφής πίστωσης αναφορικά με την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Πισίων. Τροποποίηση Τεχνικού Π.Ε.Ε.

15.Γνωμοδότηση επί του χαρακτηρισμού οδού στη θέση “Κλεφτοράχη” Δήμου μας ως προϋφισταμένης του έτους 1923.

16.Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την εκδίκαση ενστάσεων καταναλωτών κατά λογαριασμών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

17.Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ακτής Λουτρακίου.

18.Χορήγηση ή μη στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μάρκο άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στο κατάστημά του “Καφετέρια – Μπαρ” επί της πλατείας 25ης Μαρτίου 14 στο Λουτράκι.

19.Χορήγηση ή μη στη Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. άδειας λειτουργίας έκθεσης βιβλίου σε υπαίθριο ιδιωτικό χώρο επί των οδών Ποσειδώνος & Τομπάζη στο Λουτράκι.

20.Εξέταση αιτήματος ΜΕΛΕΤΗ Χρήστου για απαλλαγή προσαυξήσεων από Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 1991 & 1997.

21.Εξέταση αιτήματος ΑΒΟΥΡΗ Μαρίας για επιστροφή ποσού από Τέλη Καθαριότητας Νέου Νεκροταφείου Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, και διαγραφή ποσού από ίδιο τέλος έτους 2009.

22.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση οδοποιίας στο τ.δ. Πισίων” (αρ. μελ. 41/2010)

23.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Αύγουστος).