Η πρώτη έντυπη εφημερίδα στην Ελλάδα εκδόθηκε την 1η Αυγούστου του 1821 στην

επαναστατημένη Καλαμάτα.

Τυπώθηκε στο μικρό τυπογραφείο, το οποίο είχε φέρει ο Δημήτριος Υψηλάντης από την Τεργέστη, με εκδότη τον ιερωμένο Θεόκλητο Φαρμακίδη.

Η «Σάλπιγξ Ελληνική» θα έχει βραχύ βίο καθώς εξέδωσε συνολικά τρία φύλλα τα οποία φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.