Τα θέματα και το video του Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων…

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (β’ τρίμηνο 2011). 

2. Αποδοχή ποσού # 66.600,00 # € από ΣΑΤΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ έτους 2011 και κατανομή αυτού. 

3. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου, για το έτος 2011. 

4. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων Δήμου, για το έτος 2011.  

5. Λήψη Απόφασης για συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ “Καταναλώνουμε ότι παράγουμε”.

6. Υποβολή πρότασης για εγκατάσταση καρτοτηλεφώνου στο Σταθμό του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στους Αγ. Θεοδώρους.

7. Εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου “ΚΑΜΙΝΑΚΙ” για υδροδότηση του οικισμού του στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων.  

8. Εξέταση αιτήματος ΚΥΠΗ Χρήστου για χορήγηση άδειας μεταφοράς νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων προς πώληση εκτός διοικητικών ορίων Δήμου. 

9. Εξέταση αιτήματος ΜΑΝΤΑ Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων Δήμου (περιοχή Δήμου Βέλου – Βόχας ).

10. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών άνευ θέσεως, σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2006, όπως ισχύει. 

11. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων από πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, ετών 2001 – 2004, επονόματι ΚΑΛΑΜΑΡΑ Γιαννούλα. 

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου” (αρ. μελ. 8/2010)

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 52/2007)

14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου: “Διαμόρφωση παιδικής χαράς Πλατείας Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές”.

15. Ορισμός αιρετών γυναικών για την συμμετοχή στο έργο: ΄΄ ’Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των  γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο’’.

16. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 385/2009 Α.Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

17. Αποδοχή ποσού 528.625,00 ευρώ από ΣΑΤΑ (4η δόση 2009 και σύνολο  2010) και ποσού 133.348,00 ευρώ από ΣΑΤΑ (1η δόση 2011). Κατανομή σε έργα έτους 2011.

18. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ‘’ΚΕΚ Ν. Κορινθίας Α.Ε.’’. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

19. Αποδοχή ποσού 1.760,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβασιούχων  έργου του ΚΕΠ Αγίων Θεοδώρων.

20. Αποδοχή ποσού 14.866,68 ευρώ από Υπ. Εσ. και Ηλ. Διακ. για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ Δήμου μας.

21. Αποδοχή  και κατανομή ποσού 90.848,11 ευρώ από πιστώσεις  του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 ( σύμφωνα  με την 4798/2010 χρηματική εντολή του Υπ. Εσ. και Ηλ. Διακ.).

22. Αποδοχή ποσού 4.768,74 ευρώ για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ν. 3852/10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

23. Απευθείας ανάθεση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, λόγω αποκλειστικότητας.

24. Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ ……..απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων.

25. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα 
τηρήσει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 9η Αυγούστου 2011, στα 
παρακάτω θέματα:
α)Έγκριση εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
β)Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010.
γ)Έγκριση ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2010-31/12/2010.
δ)Έγκριση προκαταβολών στον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων από το μέρισμά του.
ε)Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010.
στ)Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011.
ζ)Έγκριση των έργων – δαπανών και του σωρευμένου κόστους αυτών έως 31/12/2010 τα οποία εκτελούνται από την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για λογαριασμό του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.
η)Έγκριση των περατωθέντων έργων και της μεταφοράς αυτών στα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010.
θ)Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για το έτος 2011.
ι)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
ια)Ανακοινώσεις και προτάσεις.


Broadcasting live with Ustream