Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 31η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:…

1.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου.
2.Υποβολή αίτησης φακέλου για τη λήψη Διαχειριστικής Επάρκειας του νέου διευρυμένου Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων από την Ειδική Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3.Εφαρμογή από το νέο διευρυμένο Δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων των διαδικασιών του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών.
4.Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε αρμόδια όργανα του νέου διευρυμένου Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας.
5.Λήψη Απόφασης για καταβολή ή μη από τον Δήμο οφειλών προς το Ι.Κ.Α. της λυθείσας και υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.). Αναμόρφωση ή μη προϋπολογισμού.
6.Λήψη ή μη Απόφασης για την αξιοποίηση της χρήσης του κολυμβητηρίου Λουτρακίου.
7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρίμηνο 2011).
8.Χορήγηση ή μη αδειών εμφιάλωσης & εμπορίας νερού, για το 2011.
9.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας τμηματικών προϋπολογισμών της υπαριθ. 3/2011 μελέτηςΣυντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.
10.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας 4ου & 6ου τμηματικού προϋπολογισμού της υπαριθ. 18/2011 μελέτηςΠρομήθεια οικοδομικών υλικών.
11.Καθορισμός ποσοστού αποζημίωσης εξόδων κίνησης των εισπρακτόρων του Δήμου μας.
12.Λήψη Απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου στους παραβάτες του άρθρου 5 του Ν. 2323/95, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
13.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
14.Διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσού, λόγω οριστικής εκκαθάρισης οφειλών της ιδιοκτησίας (154) της υπαριθ. 8/97 Πράξης Αναλογισμού.
15.Τροποποίηση της υπαριθ. 153/2011 Α.Δ.Σ. περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου και ΠΕΣΥΔΑΠ για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
16.Έγκριση παραλαβή μελέτηςΑκτομηχανική μελέτη της παραλίας του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων.
17.Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση αναμεταδότη τηλεοπτικών καναλιών στον Σχίνο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
18.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Νοέμβριος).
Κοινοποίηση:                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..                        ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος