Τα πάνω κάτω στους μισθούς των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα φέρνει διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς…

Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή του άρθρου 31 του Πολυνομοσχεδίου και αφορά τις αλλαγές σε μισθούς όσων εργάζονται  σε ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον του προϋπολογισμού τους, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες στις οποίες μετέχει το Δημόσιο.

Η εγκύκλιος αναφέρει ρητά ότι με την αναδιάρθρωση του μισθολογίου το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να φτάσει ο υπάλληλος κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας σε αυτές τις επιχειρήσεις και Οργανισμούς δεν μπορεί να ξεπερνά το ανώτατο όριο αποδοχών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ, ΠΕ) στο Δημόσιο.

Έτσι για τους υπαλλήλους ΤΕ κατηγορίας, το ανώτατο όριο αποδοχών είναι τα 1.331,00 ευρώ, ενώ αντίστοιχα για τους υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας, το ανώτατο ποσό των μηνιαίων αποδοχών μπορεί να διαμορφωθεί στα 2.409,00 ευρώ.

Τα ποσά αυτά μπορούν να προσαυξάνονται με τα επιδόματα που προβλέπονται από τον ίδιο νόμο, τα οποία είναι το οικογενειακό, το ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας, το επίδομα απομακρυσμένων περιοχών, το επίδομα θέσης ευθύνης. Τα επιδόματα αυτά ορίζεται ότι θα καταβάλλονται αποκλειστικά σε όσους εργαζόμενους πληρούν τις προϋποθέσεις και μόνο μέχρι το όριο που προβλέπεται για κάθε επίδομα για το Δημόσιο.

Υπάλληλος ΠΕ με ένα παιδί σε ΔΕΚΟ ή ΝΠΙΔ

Για υπάλληλο ΤΕ κατηγορίας με ένα παιδί σε ΔΕΚΟ ή σε ΝΠΙΔ το ανώτατο ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των (1.331,00 + 50,00 =) 1.381,00 ευρώ, διότι αυτό είναι το αντίστοιχο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τον υπάλληλο ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας με ένα παιδί στο Δημόσιο.

Υπάλληλος ΤΕ σε ΔΕΚΟ

Υπάλληλος ΤΕ σε ΔΕΚΟ λαμβάνει: μηνιαίο μισθό 1.200,00 ευρώ. Λαμβάνει επίσης οικογενειακή παροχή 50,00 ευρώ, επίδομα επικίνδυνης εργασίας 200,00 ευρώ και επιπλέον επιδόματα 300,00 ευρώ. Το σύνολο των αποδοχών του είναι 1.750,00 ευρώ.

Αντίστοιχος υπάλληλος στο Δημόσιο, το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να λάβει με 35 έτη προϋπηρεσίας και οικογενειακό. επίδομα, καθώς και επίδομα επικίνδυνης. εργασίας είναι (1.331,00 + 50,00 + 150,00 =) 1.551,00 ευρώ. Επομένως, ο υπάλληλος ΤΕ του παραδείγματος δεν θα μπορεί από 1.11.2011 να λαμβάνει ποσό μεγαλύτερο των 1.551,00 ευρώ0.

Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών

Για τα διευθυντικά στελέχη το ανώτατο όριο αποδοχών διαμορφώνεται κατά τον ίδιο τρόπο με την διαφορά ότι για να βρεθεί το ανώτατο όριο προστίθεται στις μηνιαίες απολαβές και το επίδομα θέσης ευθύνης.

Υπάλληλος ΠΕ ο οποίος έχει θέση γενικού διευθυντή μπορεί να λαμβάνει μηνιαίες τακτικές αποδοχές κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των (2.409,00 + 900,00 =) 3.309,00 ευρώ (και επιπλέον το οικογενειακό. Επίδομα, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις).

Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας για τα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ εξακολουθεί να γίνεται όπως γινόταν μέχρι σήμερα με βάση τις σχετικές για κάθε φορέα νομοθετικές ή άλλες διατάξεις που τον διέπουν.

Τι θα γίνει για όσους χάνουν πάνω από 25% του μισθού τους 

Στις περιπτώσεις όπου η μηνιαία μείωση στις αποδοχές των υπαλλήλων είναι μεγαλύτερη από 25%, η μείωση κατανέμεται ως εξής:

α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, δηλαδή την 31.10.2011

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, δηλαδή από 1.11.2012 και εφεξής.

Έτσι υπάλληλος ΔΕ που λαμβάνει κατά την 31.10.2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.400,00 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.500,00 ευρώ, τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Από 1.11.2011 έως 31.10.2012: 2.400,00 – (2.400,00 x 25%) = 1.800,00 ευρώ.

Στο ποσό των 300,00 ευρώ που απομένει μέχρι τα 1.500,00 ευρώ θα καλυφθεί ως εξής:

Από 1.11.2012 έως 31.10.2013: 1.800,00 – 150,00 = 1.650,00 ευρώ.

Από 1.11.2013 και εφεξής: 1.500,00 ευρώ.

*star