Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών κατήρτισε το υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών…

Το πρόγραμμα ύψους 75 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με τα 18,75 εκατ. ευρώ να κατανέμονται το 2011, τα 37,5 εκατ. ευρώ το 2012 και τα υπόλοιπα 18,75 εκατ. ευρώ το 2013.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο εκ των τριών οικονομικών ετών.

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

-Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»).

-Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα).

Επιπλέον απαιτείται:

-Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

-Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
ΤΑ ΝΕΑ