Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου…

(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 3η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, λόγω ματαίωσης (έλλειψη απαρτίας) της από 1-2-2012 συνεδρίασης, η οποία αποτελούσε συνέχεια της από 31-1-2012 διακοπείσας συνεδρίασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εξέταση αιτήματος δέκα (10) δημοτικών συμβούλων γιασυζήτηση και λήψη Απόφασης επί της ακολουθητέας πολιτικής του Δημάρχου προέδρου και μελών της πλειοψηφίας της Δημοτικής επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.».
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος