Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η Μαρτίου 2012,..

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2012 (50/2011 μελέτη),
καθότι στις 15/3/2012 λήγει η ισχύς της παραταθείσας σύμβασης (έτους 2011) και απαιτούνται διαδικασίες για την έγκαιρη έναρξη της σύμβασης έτους 2012.
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος