ΠΡΟΣ:

Τους Αξιότιμους κ. κ. Συνεταίρους Κόρινθος 3/4/2012

Κυρίες και κύριοι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πιστωτικού Ιδρύματος του ν. 1667/1986 υπό την μορφή Πιστωτικού Συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία <Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν. Π. Ε.> που εδρεύει στην Κόρινθο (Λ. Αθηνών 33) και εκπροσωπείται νόμιμα, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου του 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π. μ., στην αίθουσα Συνεδρίων Κτίριο Διοίκησης (Λ. Αθηνών 33, Κόρινθος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης 31/12/2011.
 2. Υποβολή προς Έγκριση, της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Διαχειριστική Χρήση από 1/1 – 31/12/2011.
 3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, για την 17 η Διαχειριστική Χρήση από 1/1 – 31/12/2011.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της «Συνεταιριστικής Τράπεζας» γενικά για τη χρήση του 2011.
 5. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την διενέργεια του ελέγχου της χρήσης 2012.
 6. Αποδοχή των εγγραφέντων Συνεταίρων το χρονικό διάστημα από 06/06/2011 μέχρι της ημερομηνίας πραγματοποίησης της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ανακήρυξη αυτών ως μελών της Τράπεζας
 7. Έγκριση αντικατάστασης απωλεσθέντος μέλους του Δ.Σ, λόγω αιφνίδιου θανάτου, από αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές της δεκάτης εβδόμης Μαΐου του έτους 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 46 του καταστατικού.
 8. Συμμετοχή της τράπεζας με κάλυψη και καταβολή κεφαλαίων στην υπό σύσταση Α.Ε με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ » και με διακριτικό τίτλο « ΕΑΝΕΠ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε », με έδρα την Κόρινθο.
 9. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας.
 10. Τροποποίηση του άρθρου 48 του καταστατικού περί συνεταιριστικής μερίδας, ως προς την ονομαστική αξία αυτής και νέα κωδικοποίηση καταστατικού αυτού, μετά την ως άνω τροποποίηση.
 11. Ανακοινώσεις – Προτάσεις .
 12. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (επαναληπτική ή μη) θα διακοπεί για να συνεχίσει την 13η του μηνός Μαΐου, αποκλειστικά για την διεξαγωγή των ανωτέρω αρχαιρεσιών και ώρα από 9.00 π.μ έως και 19.30 μ.μ στα παρακάτω 7 εκλογικά κέντρα:
Κατάστημα Διοίκησης (Λεωφόρος Αθηνών 33 Κτήριο 1), Κατάστημα Ιωνίας (Λ. Αθηνών 31 Κτήριο 2), Κατάστημα Άργους (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 6), Κατάστημα Τριπόλεως (28ης Οκτωβρίου 23), Κατάστημα Καλαμάτας (Νεοδόντος και Κολοκοτρώνη 2), Κατάστημα Σπάρτης (Κων/νου Παλαιολόγου 57), Κατάστημα Ασπροπύργου (Δημητρίου Λιάκου 3).
Σε περίπτωση δε προσέλευσης ψηφοφόρων θα είναι δυνατή η παράταση του χρόνου ψηφοφορίας με απόφαση του εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής.
Αν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου το Σάββατο 5 Μαΐου 2012 στις 10:30 π.μ. και αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα συνέλθει σε τρίτη και τελευταία συνεδρίαση το Σάββατο 12 Μαΐου 2012 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Δαλαμαρίνης                     Παντελής Ρεκλείτης