Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:…

1.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος 2011.
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού 2012 (α’ τριμήνου 2012).
3.Τροποποίηση ή μη του “Κανονισμού χορήγησης αδειών σε εταιρείες εμφιάλωσης και είσπραξης εμπορίας νερού”.
4.Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων προς τοποθέτηση ξαπλώστρων και ομπρελών.
5.Λήψη Απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικού προστίμου στους παραβάτες του άρθρου 5 Ν. 2323/95, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
6.Αποδοχή ποσού #45.000,00# € προερχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ 2012) για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών και κατανομή αυτού.
7.Επιστροφή ή μη ποσού #45,00# € στον NIKA VALENTIN του MHILL από παράβολο διαμονής αλλοδαπού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
8.Αποδοχή ή μη φοιτήτριας του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών – Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΣΙΑΤΟΥ Γεωργίας για πρακτική άσκηση στο Δήμο μας.
9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούλιος 2012).
Κοινοποίηση:                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
                                                                               ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος