Άλλο ένα γήπεδο με τεχνητό χλοοτάπητα έχει δρομολογήσει για να κατασκευάσει ο Δήμος Κορινθίων στο γήπεδο της Κλένιας, εξυπηρετώντας τις αθλητικές δραστηριότητες της περιοχής αυτής και προσφέροντας στους συνδημότες μας ένα γήπεδο για ασφαλείς και ποιοτικούς αγώνες…

Το έργο, συνολικού ποσού 369.000,00 Ευρώ, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 609/85 «περί κατασκευής Δημοσίων Έργω» σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», και του Ν3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116 Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
Στο υφιστάμενο γήπεδο της Κλένιας  θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής του και θα χαραχθεί  αγωνιστικός χώρος διαστάσεων 93Χ55 μ., λαμβάνοντας υπόψη τις  ισχύουσες πάγιες διατάξεις, τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τις οδηγίες της FIFA καθώς και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Στο χώρο του γηπέδου θα γίνουν  εκσκαφές, διαμορφώσεις  και επιχώσεις  καθώς και τάφρος όπου διαμέσου της οποίας, σωλήνες  θα καταλήγουν σε φρεάτια για την πληρέστερη αποστράγγιση και απορροή των υδάτων.
Μετά το τέλος των απαραίτητων εργασιών θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος χλοοτάπητας από ίνες πολυαιθυλενίου,  ο οποίος θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις που έχει θέσει η FIFA και αυτό, θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ελέγχου σε αναγνωρισμένο από την FIFA  εργαστήριο. Επίσης η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου, θα γίνει με λωρίδες τεχνητού χλοοτάπητα λευκού χρώματος, ιδίων ακριβώς προδιαγραφών με εκείνες του υπόλοιπου τεχνητού χλοοτάπητα και πλάτους, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται με τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA.