Στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Παρασκευή, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφορά σε Συζήτηση – ενημέρωση επί των τελευταίων εξελίξεων στο προσφυγικό ζήτημα, κατόπιν αιτήματος δημοτών…
Πρόκειται για αίτημα κατοίκων της πόλης των Αγίων Θεοδώρων με το οποίο ζητούν ενημέρωση από 
το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις σχετικά με την προσέλευση ή μη προσφύγων / μεταναστών στους Αγίους Θεοδώρους…

Υπενθυμίζουμε την επιστολή αίτηση των κατοίκων:
Προς:   Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων
Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου2016
Θέμα: Ενημέρωση Δημοτών για την εγκατάσταση/φιλοξενία Προσφύγων/Μεταναστών στους Αγίους Θεοδώρους
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, 
με το παρόν και δυνάμει του νόμου 3852/2010, παρακαλούμε μεριμνήσατε για την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θέματος που να αφορά στην ενημέρωση των δημοτών επί των τελευταίων εξελίξεων του εγγράφου της ύπατης αρμοστείας και του Υπουργείου Εσωτερικών για την δυνατότητα εγκατάστασης / φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών σε ξενοδοχειακές υποδομές των Αγίων Θεοδώρων.
 2.Αιτείται ληφθεί υπόψη ότι στην τοπική κοινωνία της πόλης επικρατεί έντονη ανησυχία και προβληματισμός τόσο μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3270//11-10-2016 που αφορά στον καθορισμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων, του μοναδικού στο δήμο, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, όσο και στις εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης.
3. Επιπρόσθετα παρακαλείσθε για την αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο στους βουλευτές Κορινθίας, προκειμένου διατυπώσουν επισήμως και δημοσίως τις απόψεις τους και τις προθέσεις των κομμάτων που εκπροσωπούν στο νομό επί των δια λαμβανομένων στην ανωτέρων παράγραφο.
4. Συνημμένα αποστέλλονται οι συλλεχθείσες υπογραφές των κατοίκων για την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος, οι οποίες απαιτείται να διαχειριστούν σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα επιστολή και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης του παρόντος ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.
Μετά τιμής
Οι υπογράφοντες