Θ Ε Μ Α: “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”…

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου.

2.Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων κατοίκων του Δήμου μας για οικονομική ενίσχυση (από 22/3/2017 έως και 31/8/2019).

3.Έγκριση ή μη μεταβίβασης της άδειας παραγωγού πωλήτριας λαϊκών αγορών του Δήμου μας κας ΚΟΛΛΙΑ Γιαννούλας.

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 65/2016).

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 66/2016).

6.Εξέταση αιτήματος ΚΑΧΙΛΕΛΗ Μεθόδιου για επιστροφή ποσού από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

8.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης