Με απόφαση του υπουργού παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ορίζονται
αλλαγές στις σχολικές εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας…

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου οι
εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των
μαθητών και μαθητριών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε
επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα
επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και
να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους.Ειδικότερα:

Άρθρο 1
Σχολικοί Περίπατοι
1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο
μετάβαση όλων των μαθητών/μαθητριών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή
απόσταση από τη σχολική μονάδα. Η μετάβαση αυτή γίνεται πεζή ή με χρήση
μεταφορικού μέσου, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο
κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό.
2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου
λειτουργίας των σχολείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη
τη διάρκεια του
διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισστεροι του ενός (1) μέσα
στον ίδιο μήνα. Συνιστάται να καταρτίζεται ενδεικτικός προγραμματισμός
του συνόλου των περιπάτων ενός διδακτικού έτους από τον Σύλλογο
Διδασκόντων, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους,
στο πλαίσιο του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Η τοποθεσία και
η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης του περιπάτου μπορούν να
διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, εάν συντρέχουν
λόγοι που σχετίζονται με τη λειτουργία του
σχολείου ή είναι απαγορευτικές οι καιρικές συνθήκες ή εάν υπάρχει
πρόταση για επιλογή καταλληλότερης τοποθεσίας. Ο σχολικός περίπατος
είναι δυνατόν να πραγματοποιείται κατά τάξη σε διαφορετικές τοποθεσίες
αλλά την ίδια μέρα.

3. Πέραν του αρχικού προγραμματισμού, για την πραγματοποίηση
περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Μετά τη λήψη
της σχετικής απόφασης, ενημερώνεται η αρμόδια προϊσταμένη εκπαιδευτική
αρχή, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους
μαθητές/μαθήτριες στον περίπατο, εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου
Διδασκόντων η συμμετοχή κάποιου καθηγητή καθίσταται αδύνατη.

5. Σε μαθητή/μαθήτρια που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο
καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που
προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία
πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγματοποί-

ηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του
μαθητή/μαθήτριας κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του και
εφόσον ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες και ο
μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του
περιπάτου και συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση
περιπάτου με μεταφορικό μέσο είναι η συμμετοχή του 70% των φοιτώντων
μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας.

6. Είναι δυνατόν τις ημέρες πραγματοποίησης των σχολικών περιπάτων
συγκροτημένες ομάδες μαθητών και μαθητριών εναλλακτικά να πραγματοποιούν
εκπαιδευ-
τικές επισκέψεις στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων
ή άλλων εγκεκριμένων δράσεων, εφόσον έχουν γίνει οι
προαπαιτούμενες ενέργειες.

Άρθρο 2
Εκπαιδευτικές Εκδρομές

1. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν
αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών, γιατί τους
δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη
μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη
μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά
τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική
αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται
απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές
και μαθήτριες σχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν,
ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών.
Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον
παιδαγωγικό-μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται
σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή
τους.
2. Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια
εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων
των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό
έτος, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η
ημερήσια εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τάξη σε διαφορετικούς
προορισμούς, αλλά την ίδια μέρα. Σε περίπτωση που για την πραγματοποίησή
της επιλέγονται οργανωμένοι χώροι όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές
εγκαταστάσεις, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλα, θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένοι και να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή μαθητών
και μαθητριών. Ο αρχηγός της εκδρομής θα πρέπει να  ελέγχει την
καταλληλότητα του χώρου υποδοχής και ειδικά για χώρους
άθλησης-δραστηριοτήτων να ζητά αντίγραφα των σχετικών αδειών και
πιστοποιητικών

τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην ημερήσια εκδρομή
παραμένουν στο σχολείο και συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες
σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής είναι η
συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών του
σχολείου.
3. Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη
εκδρομή από τους μαθητές/μαθήτριες της τελευταίας τάξης των Γενικών
Λυκείων (ΓΕ.Λ.) Ειδικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και
Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.ΕΠΑ.Λ.), στο εσωτερικό της χώρας ή σε
χώρα του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 19
Δεκεμβρίου (ημέρα επιστροφής) και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα (10)
ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά
μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη
χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης
των μαθητών και μαθητριών,μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες,
εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης
του Συλλόγου Διδασκόντων. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση, που η εκδρομή
έχει διάρκεια πέντε (5) εργάσιμες ημέρες δεν συνυπολογίζονται οι
διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με πλοία, όταν
αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής είναι η
συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της
τάξης. Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην εκδρομή
παραμένουν στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο
πρόγραμμα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
4. Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το
ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε
περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό
κάλλος.
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις

1. Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών
θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας) πραγματοποιούνται έως δύο (2)
εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως
τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες ή έως
τέσσερις (4) εκπαιδευτικές επισκέψεις διάρκειας μιας (1) ημέρας μόνο για
τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Β/θμιας (ΣΜΕΑΕ),
οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη
λήξη των μαθημάτων. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζονται οι
διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών και
μαθητριών με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και
μόνο βραδινά δρομολόγια. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές επισκέψεις αφορούν τη
συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και μαθητριών – εκπαιδευτικών οι οποίοι
υλοποιούν το πρόγραμμα και πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των
μαθητών και μαθητριών που το υλοποιούν. Οι εν λόγω επισκέψεις
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατ’ έτος οδηγίες του ΥΠΠΕΘ. Στις
μετακινήσεις της παρούσας παραγράφου δεν συμπεριλαμβάνεται η ολιγόωρη
μετακίνηση της ομάδας για τη συμμετοχή κατά την ημέρα παρουσίασης των
προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος:
Μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό
μία (1) εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου, Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξη
Γενικού Λυκείου καθώς και Α ́ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ή έως δύο (2)
ανά τάξη, τομέα, ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας Β ́ και Γ ́ ΕΠΑΛ
διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν
συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του
Αναλυτικού Προγράμματος.
Επίσης, μπορεί να πραγματοποιείται στο
εσωτερικό μία (1) εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Ειδικού Γυμνασίου και
Ειδικού Λυκείου καθώς και Α ́ τάξη Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ή έως
δύο (2) ανά τάξη Ε.Ε.Ε.ΕΚ., Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου ή ανά τάξη,
τομέα, ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας Β ́, Γ ́ και Δ ́ Ειδικού
Επαγγελματικού Λυκείου διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως
τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες στο πλαίσιο
των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. ή έως τέσσερις (4)
εκπαιδευτικές επισκέψεις διάρκειας μιας (1) ημέρας.

Στις ημέρες μετακίνησης δεν
συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των
μαθητών και μαθητριών με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν
αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών
επισκέψεων μπορεί να είναι διαθεματικό και να συνδέεται με
συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και διδακτικές ενότητες περισσότερων
του ενός μαθημάτων. Πραγματοποιούνται μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι
δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων και πρέπει να συμμετέχει
τουλάχιστον το 70% των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της τάξης, του
τομέα, της ειδικότητας ή του τμήματος ειδικότητας. Οι μαθητές/μαθήτριες
που δε συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις παραμένουν στο σχολείο
και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων.

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων
συνεκπαίδευσης, μεταξύ ΣΜΕΑΕ και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
πραγματοποιείται ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων που έχουν
καθοριστεί στα πρακτικά αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων των
συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, εφόσον τα προγράμματα αυτά έχουν
σχεδιαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην με
αριθμ. πρωτ. 172877/Δ3/17.10.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3561/τ.Β
́/4.11.2016).

Άρθρο 4
Διδακτικές επισκέψεις
1. Εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές
πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων
του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής
μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη
διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε
επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία
συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή
και στην κοινωνία.

2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να
πραγματοποιούνται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής,
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής,
αξιοθέατα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., κατόπιν συνεννόησης και σε
συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, όπως υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικά αρχεία,
δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές

λέσχες, επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας,
δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς, μουσειακούς και θρησκευτικούς
χώρους, εργαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

3. Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο
διδακτι κό έτος έως εννιά (9) ανά τάξη ή τμήμα,
τομέα, ειδικότητα ή
τμήμα ειδικότητας, διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια μίας ή περισσότερων
διδακτικών ωρών. Οι διδακτικές επισκέψεις είναι ολιγόωρες, εντός
ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου
λειτουργίας του σχολείου, κατά την κρίση του Διευθυντή της σχολικής
μονάδας. Ειδικά για τους μαθητές/μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. του Τομέα
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων του, η διάρκειά τους μπορεί
να παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, για όσες ώρες
απαιτείται, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου
της επισκεπτόμενης παραγωγικής μονάδας, κατά την κρίση του Διευθυντή του
σχολείου.
Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη
ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και
πραγματοποιούνται ύστερα από αιτιο λογημένη εισήγηση του εκπαιδευτικού
που προτείνει τη διδακτική επίσκεψη και απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων.
Για την πραγματοποίηση της διδακτικής
επίσκεψης απαιτείται το 70% των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της
τάξης ή του τμήματος, τομέα, ειδικό τητας ή τμήματος ειδικότητας.
Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο καθ’
όλη τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης και συμμετέχουν σε σχολικές
δραστηριότητες ή παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα,
σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Άρθρο 5
Εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα διεθνών οργανισμών και διεθνείς συμμετοχές
1. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθητριών και
συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, στο πλαίσιο:
α. εκπαιδευτικών ανταλλαγών,
β. αδελφοποιήσεων,
γ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων
δ. προγραμμάτων διεθνών
οργανισμών,
ε. συμμετοχών σε διεθνείς
συναντήσεις,συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, μαθητικές επιστημονικές
ολυμπιάδες και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις και
στ. πρόσκλησης από σχολεία της Ομογένειας.

2. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται
μετακινήσεις στοεξωτερικό, με διάρκεια έως επτά (7) ημέρες,
συμπεριλαμβανομένων των αργιών, για μετάβαση σε ευρωπαϊκό ή μεσογειακό
κράτος και έως δέκα (10) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, για
μετάβαση σε κράτος
εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου.

3. Ο αριθμός των ημερών μετακίνησης πρέπει
αυστηρά να δικαιολογείται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της επίσκεψης,
το οποίο εγκρίνεται από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης.
4. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται εντός
του σχολικού έτους, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας
πριν την έναρξη των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών) και έως
τη λήξη τους.

5. Σε αυτές συμμετέχουν συγκεκριμένες
ομάδες μαθητών και μαθητριών του σχολείου, ύστερα από σχετική και
αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε με την
έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

6. Επιτρέπεται η συγκρότηση διασχολικής
ομάδας όταν αυτή είναι ολιγομελής (έως δέκα μαθητές/μαθήτριες),
προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που περιγράφονται στα σημεία
α, γ, δ και ε της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα για
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από την Γενική
Γραμματεία Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., επιτρέπεται η συγκρότηση
διασχολικής ομάδας, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα
με τα κατ’ έτος οριζόμενα από την αρμόδια υπηρεσία.

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
πραγματοποίηση της μετακίνησης είναι ότι ο Διευθυντής της σχολικής
μονάδας παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις
της μετακίνησης αυτής στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και
ότι δεν προκύπτει δαπάνη για το δημόσιο. Ο ίδιος βεβαιώνει εγγράφως την
οικεία Διεύθυνση για την ομαλή λειτουργία του σχολείου κατά την διάρκεια
της μετακίνησης.

8. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις
αδελφοποιήσεις, αυτές πραγματοποιούνται μόνον με σχολεία του εξωτερικού,
ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία
περιγράφεται επακριβώς ο σκοπός της αδελφοποίησης. Επιτρέπεται δε, η
πραγματοποίηση μίας (1) μετακίνησης αυτού του τύπου ανά σχολικό έτος.

Τα αδελφοποιημένα σχολεία παρουσιάζουν
κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο αφορά σε όλη την διάρκεια της
μετακίνησης και εγκρίνεται από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης.
Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην εν λόγω μετακίνηση
παραμένουν
στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για κάθε μετακίνηση του παρόντος άρθρου, το
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την επιστροφή τους, οι
μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έκθεση με τα πεπραγμένα της μετακίνησής τους.
Άρθρο 6
Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα και λοιπές ευρωπαϊκές δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι
δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών, μαθητριών και συνοδών
εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η
χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών,
μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να
ανήκουν στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος,
καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχεδίου
στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.
Οι μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών
συνοδευόμενων από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου έχουν
διάρκεια έως δεκαέξι (16) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.
Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών χωρίς να
συνοδεύουν μαθητές/μαθήτριες στα πλαίσια της προετοιμασίας των
εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η σχολική
μονάδα, δεν δύνανται να υπερβαίνουν σε διάρκεια τις εννιά (9) ημέρες,
από τις οποίες έως πέντε (5) θα είναι εργάσιμες και έως τέσσερις
(4)αργίες.
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την αναλογία μαθητών,μαθητριών και συνοδών
εκπαιδευτικών στις ως άνωμετακινήσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο
10 της παρούσας απόφασης.
Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης συνοδού, με
δαπάνες που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου προγράμματος.
Β. Προϋποθέσεις μετακινήσεων
Για την περίπτωση των μετακινήσεων του παρόντος άρθρου ισχύουν τα κάτωθι:
Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασίας / κινητικότητας / συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων
α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου.
β. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή τον φορέα υποδοχής.
γ. Επίσημη έγκριση του προγράμματος από τον
φορέα συντονισμού σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση συμμετο χής σχολικής
μονάδας ως εταίρος σε σύμπραξη όπου ο συντονιστής είναι φορέας του
εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης, στο σχετικό παράρτημα
της
οποίας αναγράφεται ο κατάλογος των εταίρων.
δ. Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας.
ε. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
• η απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση
της επίσκεψης
• ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
• τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών, μαθητριών και των συνοδών εκπαιδευτικών
στ. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρείστο γραφείο του τις
ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων
μαθητών και μαθητριών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να
συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επίσης, στην
ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας θα αναγράφει αν ο
μαθητής/μαθήτρια έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο μαθητής/μαθήτρια έχει χρόνιο πρόβλημαυγείας, η υπεύθυνη
δήλωση θα συνοδεύεται με ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται: α)
τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος μαθητής/μαθήτρια
(πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της μετακίνησης) β) οι
πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος
ιατρού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζεται
από τον Διευθυντή του σχολείου.
Γ. Διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των
μετακινήσεων στο εξωτερικό υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν την υλοποίησή τους από τον Διευθυντή του σχολείου στον
οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος αφού συντάξει
σχετική εισήγηση, την υποβάλλει στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν
την πραγματοποίηση της μετακίνησης.
Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των
μετακινήσεων στο εσωτερικό με διανυκτέρευση υποβάλλονται στον οικείο
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλά χιστον επτά (7) ημέρες πριν
την πραγματοποίησή τους.
Στην περίπτωση ημερήσιας διάρκειας
μετακινήσεων, ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον οικείο
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την
πραγματοποίηση της μετακίνησης.
Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να
είναι μέλη της παιδαγωγικής ομάδας που έχει οριστεί για την υλοποίηση
του σχεδίου. Στις αποφάσεις μετακίνησης θα πρέπει να αναγράφονται ρητά
τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται
να μετακινηθούν.
Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις
κοινοποιούνται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Τμήμα Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Προγραμμάτων). Αντιθέτως, οι αποφάσεις μετακίνησης δεν
κοινοποιούνται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΦΕΚ

aftodioikisi.gr