Από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας,…
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α΄205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» εγκρίθηκε για το Νοσοκομείο και το ΚΕΦΙΑΠ, η κάλυψη των κάτωθι θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

4

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕΦΙΑΠ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

Ήδη έχει αναρτηθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και να χρησιμοποιήσουν το σχετικό πεδίο κατοχύρωσης ηλεκτρονικών αιτήσεων με προθεσμία από 01-08-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21-08-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Αναλυτικότερες πληροφορίες υπάρχουν στο κείμενο της πρόσκλησης στην ανωτέρω ιστοσελίδα.