Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  11η Aυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:….

  1.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη διαφόρων δαπανών και ανατροπή αναλήψεων.
2.Εισήγηση επί της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους  2017 (Β΄ τρίμηνο ) .
3.Εισήγηση επί της τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017.

4.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.υπηρεσίας ψηφιακής απεικόνισης Κοιμητηρίου Δήμου με χρήση ορθοφωτοχαρτών (Κ.Α. 45-6142.001),
β.προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών (Κ.Α. 35-7135.010).

5.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού (Κ.Α. 15-7135.002),
β.υπηρεσίας οριοθέτησης κολυμβητικής περιοχής (Κ.Α. 15-6112.004).

6.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος  (Κ.Α. 00-6221.001),
β.συνδρομής σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (Κ.Α. 00-6453.001).


7.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη  δαπανών:
α.υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 20-6279.003),
β.μίσθωσης λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθ/τας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 20-6233.006).

8.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση παροχής υπηρεσίας με τίτλο: ΄΄Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ΄΄ (Αριθ. μελ. 43/2017).

             9.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στις  Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας & Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

10.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) (αρ. μελ. 19/2017).

11.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ‘’Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα Ο.Τ. 36-49’’.

12.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης του έργου: ‘’Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ (Αριθ. μελ. 42/2017).

13.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ. Απαλλαγή υπολόγου.

14.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου, εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων ΄΄ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ΄΄για χρήση κυλικείου.

15.Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

16.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτημάτων για κατάληψη δημοτικού χώρου στο Λουτράκι.

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής αναφορικά με σύμβαση μίσθωσης μεταξύ Δήμου και τρίτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ         Ο  Πρόεδρος
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
   Τοπικής Κοινότητας.                  
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος