Δύο άτομα θα προσληφθούν για επιβοήθηση στον παιδικό σταθμό του Λουτρακίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31.8.2018 ..

χωρίς το δικαίωμα παράτασης αυτής.