Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 1. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων έχοντας υπ’ όψη
του:..
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

 5. Την αναγκαιότητα της κατάθεσης συνδρομής για τον έλεγχο των Φακέλλων
υποψηφιοτήτων τριών (3) Ακτών Δήμου για την βράβευση με το
περιβαλλοντικό βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το 2017

 6. Τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, όπου έχει εγγραφεί πίστωση
στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 00-6453.003 για την εκτέλεση της εν λόγω
υπηρεσίας.

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2627/16-2-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος Δήμου, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συνδρομή στο
Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2017 για τις Ακτές Λουτράκι 1,2 και
Ακτή «Πευκάκια» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 900,00 # €, η οποία
αφορά την συνδρομή του Δήμου μας στην ΕΕΠΦ για τον έλεγχο των
Φακέλλων υποψηφιοτήτων τριών (3) Ακτών Δήμου για την βράβευση με το
περιβαλλοντικό βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το 2017 συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης # 900,00# €

 8. Την υπ’ αριθ. 30/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης
πιστώσεων (ΑΔΑ: 6ΙΠΡΩΛ3-6ΝΥ)
9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 12455/20-6-2017 Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς
10. Την από 20-6-2017 Οικονομική Προσφορά της «Ε.Ε.Π.Φ.», Εθνικού
Συντονιστή του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» προϋπολογισθείσας
δαπάνης # 900,00 # € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 Α. Εγκρίνουμε την συνδρομή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2017
για τις Ακτές Λουτράκι 1,2 και Ακτή «Πευκάκια» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού #
900,00 # €, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 Β. Εγκρίνουμε τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 26272017 τεχνικές προδιαγραφές με τίτλο
«Συνδρομή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2017 για τις Ακτές Λουτράκι 1,2
και Ακτή «Πευκάκια».

Γ. Αναθέτουμε στην «Ε.Ε.Π.Φ.» Νίκης 20 Αθήνα ΑΦΜ 090136803 ΔΥΟ
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ, Εθνικού Συντονιστή του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» την
εκτέλεση της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2017
για τις Ακτές Λουτράκι 1,2 και Ακτή «Πευκάκια» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού #
900,00 # €, η οποία αφορά την συνδρομή του Δήμου μας στην ΕΕΠΦ για τον έλεγχο
των Φακέλλων υποψηφιοτήτων τριών (3) Ακτών Δήμου για την βράβευση με το
περιβαλλοντικό βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το 2017 συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης # 900,00# €

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί
η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. . 15-6453.003 και έχει εκδοθεί η
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος
πληρωμής, μετά την υποβολή από την Ανάδοχο του ισόποσου εξοφλητικού
τιμολογίου.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Δείτε εδώ και εδώ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, πήρε συνολικά 4 γαλάζιες σημαίες και κατέχει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά στην Κορινθία, καθώς οι γαλάζιες σημαίες του Νομού είναι 7 συνολικά…

Αναλυτικά οι παραλίες του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων που πήραν γαλάζια σημαία:

Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
Πευκάκια

Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Κορινθίας, πήραν συνολικά 3 γαλάζιες σημαίες.

Δήμος Βέλου – Βόχας
Βραχάτι
Κοκκώνι

Δήμος Σικυωνίων
Πευκιάς

Τι είναι γαλάζια σημαία

Στην πραγματικότητα η γαλάζια σημαία είναι κάτι σαν πιστοποίηση για τις παραλίες. Μόνο που δεν πιστοποιεί απλά και μόνο την καθαρότητα του νερού, αλλά μια σειρά από παροχές που η συγκεκριμένη παραλία προσφέρει στους επισκέπτες.

Η πιστοποίηση αυτή είναι στην ουσία ένα εθελοντικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 χώρες από όλο τον κόσμο.

ποιες παραλίες παίρνουν γαλάζια σημαία
Το πρόγραμμα αφορά μόνο οργανωμένες παραλίες και μαρίνες που δέχονται πολύ κόσμο κάθε καλοκαίρι.

Η πιστοποίηση διαρκεί ένα έτος και ανανεώνεται αν πληρούνται τα κριτήρια. Μάλιστα στις παραλίες που βραβεύονται τοποθετείται η χαρακτηριστική μπλε σημαία με την αντίστοιχη χρονολογία.

Το εθελοντικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε δοκιμαστικά στη Γαλλία το 1985 και επίσημα παρουσιάστηκε στην Ευρώπη στις 5 Ιουνίου 1987. Στην Ελλάδα ο θεσμός εφαρμόζεται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) από το 1992.

Πως απονέμεται η γαλάζια σημαία

Για να μπορέσει να πάρει τελικά μια παραλία την γαλάζια σημαία θα πρέπει να διαθέτει και μάλιστα σε καλή κατάσταση:

1) Πίνακα ανακοινώσεων στον οποίο παρουσιάζεται όλη η πληροφόρηση που απαιτείται από το πρόγραμμα.

2) Εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες) οι οποίες θα πρέπει να είναι καθαρές καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας.

3) Πινακίδες με τα όρια της ακτής.

4) Ενδεικτικές πινακίδες κατεύθυνσης για τις ευκολίες (τηλέφωνα, ντους, τουαλέτες κλπ) που παρέχονται.

5) Ντους

6) Τηλέφωνο

7) Πινακίδα με το σημείο δειγματοληψίας νερού

8) Ιστό γαλάζιας σημαίας

9) Ναυαγοσωστικό εξοπλισμό

10) Ναυαγοσωστικό πύργο (αν υπάρχει ναυαγοσώστης)

11) Εξοπλισμό πρώτων βοηθειών

12) Κάδους απορριμμάτων, ανακύκλωσης και δοχεία για αποτσίγαρα

13) Σημαδούρες για την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων

14) Διάδρομο θαλάσσιων σπορ (αν υπάρχουν)

15) Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες