Σας καλούμε στις 13  του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  του έτους 2018, ημέρα της  εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα  11.30 π.μ.   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων,
σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1 ον : «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού(Α΄ Κατανομή ΚΑΠ,  έτους 2018) από ΥΠ.ΕΣ  ≠29.022,00 ≠€,   (εκ των οποίων το ποσό των 2.464,00 €, θα καλύψει τη δαπάνη υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το τετράμηνο   ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΜΑΪΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ) , για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».
ΘΕΜΑ 2ον : «Έγκριση Δαπάνης ποσού 3.498,48€ για Προμήθεια Γάλακτος για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για το έτος 2018».
ΘΕΜΑ  3 ον «Έγκριση  Δαπάνης για Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για το έτος 2018».
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σακελλαρίου Αναστάσιος